Nieuws & Blogs

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 augustus 2022: beperking verbod op nevenwerkzaamheden

|
Wijzigingen arbeidsrecht per 1 augustus 2022: beperking verbod op nevenwerkzaamheden

In de praktijk is het vrij gebruikelijk om een nevenwerkzaamhedenbeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst. In een dergelijk beding wordt het verrichten van arbeid voor derden verboden. We kennen op dit moment geen wettelijke regeling, er geldt contractsvrijheid op dit punt. Naast in de arbeidsovereenkomst kan het verbod op nevenwerkzaamheden ook zijn opgenomen in een CAO. Een verbod wordt meestal opgenomen ter voorkoming van overbelasting of bijvoorbeeld het voorkomen van een verlies van de focus.

Nieuw artikel 7:653a BW

Per 1 augustus 2022 wordt de mogelijkheid van een verbod op nevenwerkzaamheden beperkt. In het nieuwe artikel 7:653a BW is bepaald dat een beding dat werknemer verbiedt om buiten de reguliere arbeidstijden voor anderen nevenwerkzaamheden te verrichten nietig is, tenzij dit beding kan worden gerechtvaardigd op grond van een objectieve reden.

Gevolg van deze nieuwe regels is dat een werkgever indien hij zich beroept op het verbod op nevenwerkzaamheden aan de werknemer moet motiveren waarom hij dit verbod toch wenst te handhaven. De werkgever moet hiervoor een objectieve rechtvaardigingsgrond hebben. Zonder een objectieve rechtvaardigingsgrond is het beding nietig.

Objectieve rechtvaardigingsgrond

In de wetsgeschiedenis zijn een aantal niet limitatieve redenen genoemd: redenen van gezondheid en veiligheid, de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, de integriteit van overheidsdiensten, het voorkomen van belangenconflicten en/of het voldoen aan de verplichtingen op grond van de Arbeidstijdenwet. Zoals aangegeven is de opsomming van rechtvaardigingsgronden niet limitatief, een werkgever kan dus ook nog andere gegronde redenen hebben.

De objectieve rechtvaardigingsgrond hoeft niet in de arbeidsovereenkomst te worden opgenomen. Dit is zelfs niet aan te bevelen. Dit omdat de rechtvaardigingsgrond ook nog in tijd zou kunnen veranderen. Wel geldt dat de objectieve rechtvaardigingsgrond moet bestaan op het moment dat de werkgever zich beroep op het verbod op nevenwerkzaamheden.


Tip: Advies hierbij is wel altijd om contractueel af te spreken dat nevenwerkzaamheden verboden zijn en dat een werknemer om toestemming moet vragen voor het verrichten van nevenwerkzaamheden. Dit verzoek kan een werkgever dan afwijzen ingeval van het bestaan van een objectieve rechtvaardigingsgrond.


Terug naar dossier ›