Klokkenluidersregeling

Bol Adviseurs heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de organisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de organisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat meldingen worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden die worden gemeld, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de organisatie.

Reikwijdte

Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:

a. handelingen die (mogelijk) leiden tot strafbare feiten door Bol Adviseurs of haar medewerkers;
b. alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet- en regelgeving door Bol Adviseurs of haar medewerkers;
c. alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door Bol Adviseurs of haar medewerkers;
d. (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;
e. (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;

en verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding in aanmerking komen.

Vertrouwenspersoon

De compliance officer fungeert als vertrouwenspersoon in het kader van deze klokkenluidersregeling. Bij afwezigheid van de compliance officer, of indien de melding betrekking mocht hebben op de compliance officer, dient de melding gedaan te worden aan de voorzitter van het bestuur.

Procedure

1. De melding aan de vertrouwenspersoon vindt plaats via e-mail: complianceofficer@boladviseurs.nl of dagelijksbestuur@boladviseurs.nl

2. Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten via dit e-mailadres. De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen één week aan de melder. De vertrouwenspersoon informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen.

3. Indien sprake is van een onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling genoemde situatie ad a en/of e, informeert de vertrouwenspersoon onmiddellijk het dagelijks bestuur, tenzij de melding het dagelijks bestuur betreft, in welk geval de vertrouwenspersoon en ander directielid informeert. De vertrouwenspersoon informeert hierover tevens de melder.

4. Bij het informeren van het dagelijks bestuur maakt de vertrouwenspersoon de bron niet bekend.

5. De vertrouwenspersoon informeert de melder binnen zes weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Wanneer deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.

6. Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving worden in alle gevallen door de vertrouwenspersoon afgehandeld in overleg met het dagelijks bestuur met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

Vertrouwelijkheid

De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.

Rechtsbescherming

Het dagelijks bestuur van Bol Adviseurs garandeert de medewerker/externe derden die een melding hebben gedaan op grond van deze klokkenluidersregeling, dat hij/zij op geen enkele wijze in zijn/haar positie wordt benadeeld.