Dossier | Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op 1 januari 2020 in werking getreden en moet er voor zorgen dat de risico’s en kosten tussen vast werk en flexwerk worden verkleind. Heb jij werknemers in dienst dan zal de WAB veranderingen met zich meebrengen die impact hebben op jouw personeelsbestand. Daarom is het verstandig kennis te nemen van de wijzigingen en te anticiperen op eventuele negatieve gevolgen van deze nieuwe regelgeving. In dit kennisdossier vind je alle informatie rondom deze wijzigingen in het arbeidsrecht op een rij!

52328665_s

Aanleiding wetgeving WAB

Volgens de regering bieden vaste contracten werknemers onder de huidige regels veel bescherming, terwijl flexkrachten weinig bescherming hebben. Dit verschil in bescherming maakt dat werkgevers vaak terughoudend zijn om werknemers in vaste dienst te nemen. Gevolg hiervan is dat werknemers onnodig vaak in flexbanen belanden waarbij ze nauwelijks zicht op zekerheid hebben. Hier wil het kabinet door invoering van de WAB een einde aan maken. Het kabinet beoogt flexwerkers meer zekerheid in werk en inkomen te geven. Daarnaast wil het kabinet werkgevers aanmoedigen om werknemers in vaste dienst te nemen.

De WAB, de wijzigingen per 1 januari 2020:

  • De ketenregeling van opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is weer uitgebreid naar 3 jaar in plaats van de huidige 2 jaar.
  • De transitievergoeding geldt voortaan vanaf dag 1. De verhoogde opbouw van de transitievergoeding daarentegen wordt afgeschaft.
  • De regelgeving omtrent de sectorpremie voor de WW is gewijzigd. Voortaan geldt alleen voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd met een vaste urenomvang de lage WW-premie, voor alle andere contracten (zoals flex contracten, 0-uren contracten en tijdelijke contracten) geldt de hoge WW-premie.
  • De regelgeving omtrent oproepkrachten wordt aangepast. Er komen termijnen voor het oproepen en afzeggen van een oproep. Verder moet er na verloop van 1 jaar aan de oproepkracht een aanbod worden gedaan voor een vaste arbeidsomvang gebaseerd op het gemiddeld aantal gewerkte uren in het eerste jaar.
  • Er komt een extra ontslaggrond in de wet, de cumulatiegrond. Hierdoor kunnen werkgevers twee of meerdere niet voldragen ontslaggronden combineren tot een voldragen ontslaggrond.
  • Payroll werknemers vallen niet langer onder het wettelijke uitzendregime. Werknemers die via payrolling werkzaam zijn, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als normale werknemers. Hierdoor wordt Payrolling duurder en onaantrekkelijker.

Wijziging ketenregeling

De ketenregeling is de wettelijke regeling waarin is bepaald hoe lang en hoe vaak een werkgever een contract voor bepaalde tijd mag geven aan een werknemer, voordat een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. De WAB past de ketenregeling weer aan naar 3x3x6, oftewel maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd in een periode van maximaal 3 jaar. De tussenpoos blijft 6 maanden. Het is dus weer mogelijk om gedurende 3 jaren contracten voor bepaalde tijd te sluiten.

Transitievergoeding vanaf dag 1

Naast de veranderingen in de ketenregeling en het ontslagrecht, is per 1 januari 2020 ook de regeling omtrent de transitievergoeding gewijzigd. Voortaan geldt de transitievergoeding vanaf dag 1 en niet langer bij arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar of langer. Verder is de berekening van de hoogte van de transitievergoeding gewijzigd. 

Wijziging omtrent de WW-premie

Werkgevers zijn een WW-premie verschuldigd voor hun werknemers. Tot 1 januari 2020 was de verschuldigde WW-premie afhankelijk van de sector waarin de betreffende werkgever werkzaam was. Dit volgens het principe “de vervuiler betaalt”. In sectoren met een hoge WW-instroom van werknemers gold dat door werkgevers een hogere WW-premie moest worden betaald, dan in sectoren waarin de instroom van werknemers in de WW lager was.

Extra regels voor oproepkrachten

De vraag naar arbeid binnen ondernemingen kan voortdurend wisselen. Door werknemers aan te nemen op basis van een oproepovereenkomst, vullen werkgevers de vraag naar arbeid in met de inzet van oproepkrachten.  De regering is van mening dat de positie van oproepkrachten onzeker is, omdat er zowel inkomensonzekerheid is als onzekerheid over de tijdstippen waarop gewerkt moet worden. De WAB wil oproepkrachten meer zekerheid geven en daarom zijn de regels met betrekking tot oproepkrachten per 1 januari 2020 aangepast en uitgebreid.

Wijzigingen ontslagrecht

Één van de kritiekpunten op het ontslagrecht is dat werknemers met contracten voor onbepaalde tijd teveel bescherming hebben. De WAB brengt daarom correcties aan op het ontslagrecht. Doelstelling van de wetgever was om een beter functionerend ontslagstelsel te krijgen en daarmee barrières voor het aanbieden van een contract voor onbepaalde tijd weg te nemen. De WAB heeft hiertoe een extra ontslaggrond geïntroduceerd, de combinatiegrond (i-grond).

Wijzigingen payrolling

Bij payrolling geef je het werkgeverschap juridisch uit handen aan een payrollbedrijf. Op dit moment kunnen payrollbedrijven nog gebruik maken van de gunstige regeling van de uitzendovereenkomst. De regering is kritisch geweest op de ontwikkelingen rondom payrolling en heeft payrolling onder de WAB onaantrekkelijker en duurder gemaakt.

Hulp nodig? Neem contact met ons op!

De Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft vele, soms ingrijpende wijzigingen met zich meegebracht. We kunnen ons voorstellen dat je als werkgever het overzicht kunt verliezen. Arbeidsjuristen Bas Jeckmans en Joyce de Graaff staan klaar voor al je vragen rondom deze wijzigingen in het arbeidsrecht en kunnen je helpen deze te implementeren in jouw specifieke situatie.

bas-joyce

Contactformulier

Heb je een vraag of wil je meer weten over dit onderwerp? Onze specialisten staan voor je klaar! Stel je vraag via het formulier hiernaast en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!