Coronadossier – NOW-regeling

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
Een uitleg op hoofdlijnen

Op 17 maart 2020 werd bekend gemaakt dat de Werktijdverkortingsregeling (WTV) per direct wordt ingetrokken en plaats maakt voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). De NOW-regeling is een subsidieregeling waarbij jij als werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten kunt ontvangen van maximaal 90% naar rato van jouw omzetverlies. Er dient sprake te zijn van tenminste 20% omzetverlies.

Let op! De NOW-regeling 1.0 is vanaf 6 juni 2020 gesloten. Nieuwe aanvragen voor NOW 1.0 zijn niet meer mogelijk. De minister heeft bekend gemaakt dat de NOW wordt verlengd met vier maanden. Met NOW 2.0 wordt een subsidie verleend voor de loonkosten in de periode 1 juni t/m 30 september 2020. Aanvragen kan vanaf 6 juli 2020 t/m 31 augustus 2020. Er gaan nadere voorwaarden gelden waarover we je hierna informeren. Het aanvragen van NOW 2.0 zal ook weer geschieden via UWV aan de hand van jouw loonheffingennummer. Hiervoor zal een digitaal formulier beschikbaar komen.

Inhoud van deze pagina
› NOW-regeling in een notendop | › NOW-desk| › 15 meest gestelde ondernemersvragen NOW | › NOW 1.0 vs NOW 2.0› Omzetverlies  |  › Hoogte tegemoetkoming  |  › Niet Nederlandse SEPA-bankrekeningnummer› Bijzondere voorwaarden   | › NOW aanvragen? | › Gerelateerde artikelen  |  › Ons Coronacrisisteam

Terug naar CoronadossierContact met de NOW-desk

NOW-regeling in een notendop

 • Bij een omzetverlies van tenminste 20% kan de NOW-regeling met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot 1 maart 2020;
 • Het omzetverlies wordt bekeken over een aaneengesloten periode van 3 kalendermaanden gelegen tussen 1 maart 2020 en 31 juli 2020 (NOW 1.0) respectievelijk 4 maanden tussen 1 juni en 30 november 2020 (NOW 2.0);
 • Afhankelijk van het omzetverlies ontvang je als werkgever een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonkosten. Het DGA-salaris is hierin niet meegenomen;
 • De NOW-regeling moet worden aangevraagd bij UWV. NOW 1.0 kon worden aangevraagd van 6 april t/m uiterlijk 5 juni 2020. NOW 2.0 kan worden aangevraagd vanaf 6 juli 2020 t/m 31 augustus 2020;
 • Ook werkgevers die geen beroep hebben gedaan op NOW 1.0 komen in aanmerking voor NOW 2.0;
 • Nadat de subsidie wordt verleend, zal UWV een voorschot verstrekken van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke omzetdaling is geweest. Hierbij is een accountantsverklaring vereist voor bedrijven die een voorschot hebben ontvangen van €100.000 of meer. Ook indien bij de definitieve vaststelling van de subsidie sprake is van een subsidie van €125.000 of meer is een accountantsverklaring vereist. Bij een voorschot boven de €20.000 of een vaststellingsbedrag boven €25.000 is een verklaring van een derde vereist die de omzetdaling bevestigt;
 • Voor NOW 2.0-aanvragen waarvoor een accountantsverklaring is vereist, geldt dat er over 2020 geen dividend of bonussen mogen worden uitgekeerd aan aandeelhouders en directie. Ook eigen aandelen inkopen is in dat geval niet toegestaan.
 • Je betaalt het loon aan de betrokken werknemers 100% door;
 • Let op! Korting op de uiteindelijke subsidie vindt plaats wanneer de loonsom daalt of in geval van bedrijfseconomisch ontslag;
 • Met de tegemoetkoming loonkosten kun je ook werknemers met een flexibel contract (waaronder oproepkrachten) door betalen;
 • Werknemers verbruiken geen WW-rechten.

NOW-desk

De NOW-subsidie is een behoorlijk specifieke regeling waar veel ondernemers gebruik van hebben gemaakt. De NOW kent inmiddels twee varianten: de NOW 1.0 regeling is gesloten en per 6 juli is de NOW 2.0 opengesteld voor nieuwe aanvragen. Als gevolg van deze omzetting komen ondernemers voor nieuwe kwesties te staan. Moeten zij een aanvraag indienen voor de NOW 2.0 of is bedrijfseconomisch ontslag een optie? Loop ik het risico dat ik (een deel van) de toegekende subsidie uit de NOW 1.0 moet terugbetalen? Complexe vraagstukken waarbij het antwoord niet direct voor het oprapen ligt. Zeker als we rekening moeten houden met alle andere financiële steunmaatregelen die spelen en waar ook bepaalde voorwaarden en verplichtingen aan verbonden zijn.

De NOW-desk van Bol Adviseurs ontzorgt ondernemers op alle gebieden van de NOW-regelingen. Zo hebben we een QuickScan ontwikkeld om te bepalen of een terugbetalingsrisico voor jouw bedrijf zou kunnen spelen en kunnen we je adviseren over de te nemen vervolgstappen. De NOW-desk bestaat uit een multidisciplinair team, waarin onze adviseurs vanuit diverse specialismen samenwerken om jou van het best mogelijke antwoord te voorzien. De NOW-desk is bereikbaar per telefoon of per mail via onderstaande button.

NOW-desk: bel: 088 – 1211 300 of Mail de NOW-desk

 

De 15 meest gestelde ondernemersvragen over de NOW-regeling

Onderstaande vragen zijn op 25-6-2020 geüpdatet

1. Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de NOW-regeling?

NOW 1.0 aanvragen was mogelijk van 6 april 2020 tot en met 5 juni 2020. NOW 2.0 aanvragen is mogelijk van 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020. De nieuwe regeling NOW 2.0 heeft een terugwerkende kracht tot 1 juni jl en geldt voor een periode van 4 maanden. Omzetverlies vanaf deze datum komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Het omzetverlies dient tenminste 20% te bedragen.

2. Voor welke periode gaat de NOW-regeling gelden?

NOW 1.0. geldt voor de duur van drie aaneengesloten kalendermaanden in de periode tussen 1 maart 2020 en 31 juli 2020. Dit kan dus gelden voor de maanden maart – mei, april – juni of mei – juli 2020. NOW 2.0 geldt voor de duur van vier aaneengesloten kalendermaanden in de periode tussen 1 juni 2020 en 30 november 2020. Dit kan dus gelden voor de maanden juni – september, juli – oktober of augustus – november 2020. Voor werkgevers die reeds een beroep hebben gedaan op NOW 1.0 en ook een beroep doen op NOW 2.0 geldt dat de omzetperiode van NOW 2.0 moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste NOW tijdvak.

3. Hoe wordt de hoogte van de subsidie berekend?

NOW 1.0: Bij een volledig omzetverlies bedraagt de subsidie 90% van de loonkosten (= loonsom januari maal 3 maanden, vermeerderd met een opslag van 30%). Bij een omzetverlies van minder dan 100% wordt de subsidie naar rato berekend. Klik hier voor een uitgebreide uitleg.
NOW 2.0: Bij een volledig omzetverlies bedraagt de subsidie 90% van de loonkosten (= loonsom maart maal 4 maanden, vermeerderd met een opslag van 40%). Bij een omzetverlies van minder dan 100% wordt de subsidie naar rato berekend.

4. Wordt een voorschot in de tegemoetkoming van de loonkosten betaald?

Ja, UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de verwachte tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet en de daarmee samenhangende tegemoetkoming in de loonkosten is geweest. Dit leidt tot een nabetaling van UWV, dan wel een terugbetaling aan UWV.

5. Over welke loonsom wordt de tegemoetkoming berekend?

Bij berekening van het voorschot van NOW 1.0 wordt uitgegaan van de loonsom over januari 2020 (mocht deze niet bekend zijn dan wordt gekeken naar de loonsom november 2019). Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt ook rekening gehouden met de loonsom van de maanden maart, april en mei 2020. Let op, ook indien de NOW-periode betrekking heeft op andere kalendermaanden, bijvoorbeeld de maanden mei tot en met juli, wordt met de definitieve subsidie ook rekening gehouden met de loonsom van de maanden maart, april en mei 2020.
Bij berekening van het voorschot van NOW 2.0 wordt uitgegaan van de loonsom over maart 2020. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt ook rekening gehouden met de loonsom van de maanden juni, juli, augustus en september 2020. Let op, ook indien de NOW 2.0-periode betrekking heeft op andere kalendermaanden, bijvoorbeeld de maanden juli tot en met oktober, wordt met de definitieve subsidie ook rekening gehouden met de loonsom van de maanden juni, juli, augustus en september 2020.

6. Vindt er bij een dalende loonsom een korting op de NOW-subsidie plaats?

Ja, dan vindt er een korting plaats. Doelstelling van de NOW-regeling is behoud van werkgelegenheid en de werknemers aan het werk te houden voor de uren die men had. De NOW-regeling verplicht werkgevers de loonsom dan ook zoveel mogelijk gelijk te houden. Bij NOW 1.0 geldt dat wanneer de loonsom over de maanden maart, april en mei 2020 is gedaald ten opzichte van 3 maal de loonsom van januari 2020, er dan een korting op de subsidie plaatsvindt. Bij NOW 2.0 geldt dat wanneer de loonsom over de maanden juni, juli, augustus en september 2020 is gedaald ten opzichte van 4 maal de loonsom van maart 2020, er dan een korting op de subsidie plaats vindt. 90% van de loonkostendaling wordt in mindering gebracht op de definitieve subsidie, er vindt geen correctie plaats voor het omzetverlies. Voor elke euro minder loonkosten, krijgt de werkgever 90 cent minder subsidie. Dit kan dus leiden tot een aanzienlijke korting.

7. Kun je bij een stijgende loonsom aanspraak maken op extra NOW-
subsidie?

Ja, bij NOW 1.0 geldt dat in sommige situaties. Dit lichten wij kort toe. Bij het verstrekken van het voorschot NOW 1.0 wordt gekeken naar de loonsom januari 2020. Bij de vaststelling van de definitieve subsidie wordt gekeken naar de loonsom in de periode maart, april en mei 2020. Werkgevers kunnen de loonsom van maart tot en met mei 2020 hanteren bij de subsidievaststelling, mits de loonsom in de periode maart tot en met mei 2020 hoger is dan driemaal de loonsom van januari. In deze rekenmethode wordt de hoogte van de loonsom in de maanden april en mei altijd gemaximeerd op het niveau van maart. De aanpassing wordt automatisch toegepast bij aanvragers voor wie dit voordeliger uitpakt. Dit gebeurt dan bij de vaststelling van de subsidie.

8. Wat gebeurt er bij een noodzaak tot bedrijfseconomisch ontslag met de NOW-subsidie?

Uitgangspunt van de NOW-regeling is dat de werkgelegenheid in stand blijft. Wanneer een werkgever ondanks een beroep op de NOW-regeling overgaat tot een ontslagaanvraag bij UWV op bedrijfseconomische gronden heeft dit tot gevolg dat er een korting op de definitieve subsidie plaatsvindt. Bij NOW 1.0 geldt dit voor UWV aanvragen in de periode van 18 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. De subsidie wordt dan verlaagd met de loonsom januari 2020 van de ontslagen werknemers x 1,5 (50% boete) x 3 (3 maanden) x 1,3 (30% opslag werkgeverslasten) x 0,9. De uitkomst van deze rekensom wordt volledig in mindering op de subsidie gebracht. Bij NOW 2.0 wordt deze zogenaamde ontslagboete verlaagd naar 100%, derhalve geen extra boete van 50%. De rekenmethodiek zou dan moeten zijn: de loonsom maart 2020 van de ontslagen werknemers x 4 (4 maanden) x 1,4 (40% opslag werkgeverslasten) x 0,9. Bij NOW 2.0. geldt dit voor UWV aanvragen in de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020.

9. Hoe wordt het percentage omzetverlies berekend?

De omzet in de gekozen NOW-periode wordt vergeleken met de totale jaaromzet 2019 gedeeld door 4 (NOW 1.0) respectievelijk gedeeld door 3 (NOW 2.0). Je kon de NOW 1.0-periode laten starten op 1 maart, 1 april of 1 mei. Voor bedrijven die op 1 januari 2019 nog niet bestonden, wordt een andere berekening van de omzetdaling gehanteerd. Voor NOW 2.0 geldt dat je de periode van omzetverlies kunt laten starten op 1 juni, 1 juli of 1 augustus, met dien verstande dat wanneer je gebruik hebt gemaakt van NOW 1.0 de periode van omzetverlies moet aansluiten op de gekozen periode in het eerste NOW-tijdvak.

10. Ik maak deel uit van een concern. Hoe wordt het omzetverlies dan berekend?

Bij een concern moet het omzetverlies allereerst worden bepaald voor het gehele concern gezamenlijk. Wanneer dan de drempel van 20% omzetverlies wordt gehaald, dient elke individuele werkmaatschappij met personeel voor hetzelfde concernpercentage de NOW zelf aan te vragen.

Update: Vanwege deze concernregeling kwam het voor dat een aantal individuele werkmaatschappijen met meer dan 20% omzetverlies buiten de boot vielen omdat binnen het gehele concern tezamen de drempel van 20% niet werd gehaald. De concernregeling is hierop met ingang van 5 mei 2020 aangepast. Individuele werkmaatschappijen met meer dan 20% omzetverlies kunnen nu toch NOW aanvragen, ook als het concern niet aan die voorwaarde voldoet. Wel gelden dan extra eisen: concerns moeten onder meer afspraken maken met vakbonden over werkbehoud en over 2020 mogen geen dividenden of bonussen worden uitgekeerd en is het inkopen van eigen aandelen niet toegestaan.

NB: deze nieuwe concernregeling is uitsluitend bedoeld voor situaties waarin de 20% omzetverlies door het concern niet wordt gehaald, wanneer deze drempel wel wordt overschreden door het concern geldt de (oude) hoofdregel: de individuele werkmaatschappij dient dan de NOW aan te vragen voor het concernpercentage ondanks dat deze individuele werkmaatschappij een groter omzetverlies heeft.

11. Kun je als groepsmaatschappij één gezamenlijke NOW-aanvraag doen?

Nee, indien op concernniveau het omzetverlies 20% of meer bedraagt, dienen de individuele werkmaatschappijen per loonheffingennummer een aanvraag te doen. De werkgevers in de groep dienen dan wel hetzelfde percentage omzetverlies te nemen en te kiezen voor dezelfde NOW-periode.

12. Geldt de NOW ook voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s)?

DGA’s zijn doorgaans niet (verplicht) verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Hun loon telt niet mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-subsidie.

13. Wanneer kan ik verzoek doen voor de vaststelling van definitieve subsidie zodat ik het volledige subsidiebedrag ontvang?

Vaststelling van de subsidie NOW 1.0 kan worden aangevraagd vanaf 7 oktober 2020. Vaststelling van de subsidie NOW 2.0 kan vanaf 16 november 2020 worden aangevraagd, maar niet eerder dan na afloop van het tweede NOW-tijdvak. Wanneer het NOW 2.0-tijdvak derhalve eindigt op 30 november 2020 dan kan eerst na afloop daarvan om vaststelling van de subsidie worden verzocht.

14. Wanneer heb ik een accountantsverklaring of andere verklaring nodig?

Je hebt een accountantsverklaring nodig wanneer je een NOW-voorschot hebt ontvangen van €100.000 of meer. Voor een groep geldt dat alle individuele NOW-aanvragen per loonheffingennummer moeten worden opgeteld. Indien het voorschot lager is dan €100.000 maar bij de vaststelling van de subsidie blijkt toch dat je een subsidie ontvangt van €125.000 of meer dan is eveneens een accountantsverklaring vereist.
Bij een voorschot boven de €20.000 dan wel een vastgestelde subsidie van €25.000 of meer is een verklaring van een derde vereist, die de omzetdaling bevestigt.

15. Klopt het dat mijn subsidiegegevens openbaar worden gemaakt wanneer ik een beroep doe op de NOW?

Ja dat klopt. UWV zal naar verwachting eind juni een overzicht openbaar maken waarin de volgende gegevens worden vermeld: naam en adres aanvrager, het verstrekte voorschot en de vastgestelde subsidie. Dit is geregeld in artikel 8 lid 9 van de NOW 1.0-regeling.

NOW 1.0 vs NOW 2.0: De verschillen op een rij!

 

  NOW 1.0   NOW 2.0
Indienen aanvraag:  Van 6 april t/m 5 juni 2020 Van 6 juli t/m 31 augustus 2020
Vereiste omzetverlies: 20% over 3 maanden 20% over 4 maanden
Duur tegemoetkoming loonkosten: 3 maanden (loonkosten maart t/m mei) 4 maanden (loonkosten juni t/m september)
Start subsidietijdvak: 1 maart / 1 april / 1 mei 1 juni / 1 juli / 1 augustus (en aansluitend op NOW 1.0 als hierop een beroep wordt gedaan)
Referentiemaand voorschot: januari 2020 maart 2020
Uitbetaling voorschot: 3 termijnen 2 termijnen
Forfaitaire opslag: 30% 40%
Verbod uitkeren dividend en bonussen aandeelhouders en directie Alleen bij beroep op zgn. concernregeling (aanvraag individuele werkmaatschappij i.p.v. groep). Ja, tenzij voor de aanvraag geen accountantsverklaring is vereist.
Gevolgen BE-ontslag via UWV: De loonkosten van de voor ontslag voorgedragen werknemers worden voor 150% afgetrokken van de subsidie De loonkosten van de voor ontslag voorgedragen werknemers worden voor 100% afgetrokken van de subsidie*
Inspanningsverplichting bij- en omscholen personeel: Nee Ja

*met dien verstande dat bij ontslagen onder WMCO nog een extra 5% korting komt op het uiteindelijke subsidiebedrag, tenzij met de vakbonden afspraken zijn gemaakt of om mediation is gevraag bij de Stichting van de Arbeid.

Omzetverlies

Voorwaarde voor  de subsidie is dat je een omzetverlies hebt van 20% gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden (NOW 1.0) respectievelijk vier maanden (NOW 2.0). Bij NOW 1.0 dient de aaneengesloten periode van drie maanden te liggen tussen 1 maart 2020 en 31 juli 2020. Bij NOW 2.0 dient de aaneengesloten periode van vier maanden te liggen tussen 1 juni 2020 en 30 november 2020, waarbij voor werkgevers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste NOW tijdvak.

Om het percentage van het omzetverlies te bepalen dien je de behaalde omzet in de drie (NOW 1.0) dan wel vier (NOW 2.0) gekozen maanden te relateren aan de zogeheten referentie omzet. Dit is de omzet over 2019 gedeeld door vier (NOW 1.0) respectievelijk drie (NOW 2.0).

Wanneer je als werkgever deel uitmaakt van een groep van ondernemingen (concern) dient het omzetverlies van de gehele groep gezamenlijk te worden bepaald. Nadat op concernniveau het omzetverlies is bepaald, dienen de individuele werkmaatschappijen met personeel voor dit concernpercentage zelfstandig de NOW aan te vragen.

Definitie omzet
Door het brede begrip ontstaan er onduidelijkheden over de definitie omzet. Hieronder een korte uitleg:

De netto-omzet wordt bepaald op basis van de grondslagen zoals gekozen in de laatste voor 1 maart 2020 vastgestelde jaarrekening, mits deze conform de wet- en regelgeving is vastgesteld. Maakt de vennootschap, waarvoor NOW aangevraagd wordt, onderdeel uit van een groep dan wordt de netto-omzet van deze groep gehanteerd. Voor concerns met Nederlandse en buitenlandse dochters geldt dat zij niet de netto-omzet moeten meetellen van de buitenlandse rechtspersonen in de groep die geen Nederlands SV-loon hebben.

Concern
Sinds 5 mei 2020 is het voor concerns met minder dan 20% omzetverlies mogelijk dat individuele werkmaatschappijen subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij. Dit geldt enkel voor onderdelen met een eigen rechtspersoonlijkheid. Indien er sprake is van een omzetdaling van minstens 20% op concernniveau geldt deze afwijkingsmogelijkheid niet. Dan blijft de hoofdregel gelden en dient het omzetverlies op concernniveau te worden bepaald en de individuele werkmaatschappijen voor hetzelfde concernpercentage de NOW aan te vragen.

Aan deze regeling zijn aanvullende voorwaarden verbonden:

 • Concerns waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de regeling, moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen in te kopen. Deze voorwaarde geldt tot de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld.
 • Werkmaatschappijen moeten een overeenstemming hebben met de vakbonden over behoud van werkgelegenheid indien meer dan 20 werknemers in dienst zijn. Indien er minder dan 20 werknemers in dienst zijn bij de werkmaatschappij, volstaat een akkoord met een vertegenwoordiging van werknemers.
 • De activiteiten van de individuele vennootschap mogen niet voor meer dan de helft bestaan uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten binnen de groep.
 • Aan de nog uit te werken standaarden voor de accountantsverklaring zullen extra eisen worden gesteld.

Twijfel je? Zoek dan contact met jouw accountant over het omzetbegrip of over jouw concern-omzet.

Hoogte van tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom vermeerderd met een vaste opslag van 30% voor werkgeverslasten (o.a. premies werknemersverzekeringen en pensioen). Onder de NOW 2.0 wordt dit percentage verhoogd naar 40%.

Wanneer de subsidieaanvraag wordt verleend dan ontvang je een voorschot van de subsidie van 80% gebaseerd op de loonsom van de maand januari 2020 (NOW 1.0) respectievelijk de maand maart 2020 (NOW 2.0). Wanneer deze gegevens nog niet bekend zouden zijn bij het UWV dan wordt voor het voorschot van NOW gekeken naar de maand november 2019. Per individuele werknemer wordt maximaal een loon van € 9.538 per maand in aanmerking genomen voor de berekening van de subsidie.

Op 20 mei 2020 is nog een aanpassing aangekondigd voor situaties waarin de loonsom in januari niet representatief was voor de loonkosten maart tot en met mei. Indien de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan driemaal de loonsom van januari, wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte bij vaststelling. Voorgaande met dien verstande dat de loonsommen van april en mei worden gemaximeerd op de loonsom van maart. Zo worden bedrijven met een hogere loonsom in de periode van maart tot en met mei dan in januari gecompenseerd.

Het voorschot wordt betaald in ten hoogste drie termijnen. Bij NOW 2.0 wordt het voorschot in twee termijnen uitbetaald. De beslistermijn van het UWV is 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. In de praktijk wordt ernaar gestreefd om de betaling van het voorschot binnen 2 à 4 weken na ontvangst van de volledige aanvragen te realiseren.

Na afloop van de NOW-periode dien je bij het UWV een verzoek in voor definitieve vaststelling van de tegemoetkoming. Voor NOW 1.0 is dit mogelijk vanaf 7 oktober 2020, voor NOW 2.0 vanaf 15 november 2020 maar niet eerder dan na afloop van het subsidietijdvak. Dan zal aan de hand van het werkelijke omzetverlies de definitieve subsidie worden vastgesteld. Hierbij is een accountantsverklaring vereist voor bedrijven die een voorschot hebben ontvangen van €100.000 of meer. Ook indien bij de definitieve vaststelling van de subsidie sprake is van een subsidie van €125.000 of meer is een accountantsverklaring vereist. Bij een voorschot boven de €20.000 of een vaststellingsbedrag boven €25.000 is een verklaring van een derde vereist die de omzetdaling bevestigt.

Bij vaststelling van de definitieve subsidie wordt ook gekeken naar de ontwikkeling van de loonsom in de periode 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 (NOW 1.0) respectievelijk 1 juni 2020 t/m 30 september 2020 (NOW 2.0). Bij een dalende loonsom vindt er een korting op de subsidie plaats. Wanneer bij de vaststelling van de subsidie een hoger bedrag resteert dan het reeds ontvangen voorschot vindt een nabetaling plaats.

Let op! Wanneer te veel voorschot is ontvangen, zal dit worden teruggevorderd.

Voorbeelden tegemoetkoming:

 • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van een werkgever.

Niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer

In de regeling was als voorwaarde opgenomen dat een werkgever met een buitenlands bankrekeningnummer binnen vier weken de aanvraag dient aan te vullen met een Nederlands bankrekeningnummer. In de praktijk is gebleken dat het in veel gevallen onmogelijk is om aan deze termijn te voldoen. Op basis van deze bevinding is besloten om de bepaling uit de regeling aan te passen. De aanpassing leidt ertoe dat werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer niet langer een Nederlands bankrekeningnummer hoeven aan te leveren.

Bijzondere voorwaarden

Doelstelling van de regeling is behoud van werkgelegenheid. De tegemoetkoming wordt verstrekt zodat jij de werknemers in dienst kunt houden voor de uren die zij werkten, voordat sprake was van omzetverlies. Uitgangspunt is dan ook dat je wordt verplicht de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. De subsidie kan worden ingetrokken of worden gewijzigd indien je als werkgever tijdens de subsidieperiode niet voldoet aan het doel van de regeling.

Wanneer je als werkgever, ondanks een beroep op de NOW-regeling, een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen indient bij het UWV in de periode vanaf 18 maart 2020 t/m 31 mei 2020 (NOW 1.0), dan vindt er een (aanzienlijke) korting op de uiteindelijke subsidie toekenning plaats. De subsidie die je voor de ontslagen werknemers zou ontvangen, wordt namelijk met een opslag van 50% (boete) in mindering gebracht op de eindafrekening van de subsidie. Dit zou kunnen leiden tot een aanzienlijke terugbetaling. Bij NOW 2.0 zal een bedrijfseconomisch ontslag in de periode 1 juni tot en met 30 september 2020 niet langer voor 150% maar voor 100% worden gecorrigeerd (verlaging ontslagboete). Waar bij collectieve ontslagen waarop de Wet Melding Collectief Ontslag van toepassing is er nog aanvullende regels gelden. Leef je deze niet na, dan leidt dit tot een korting van 5% op het totale subsidiebedrag. Bovendien geldt nog steeds dat wanneer jouw loonsom daalt in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 (NOW 1.0) respectievelijk 1 juni tot en met 30 september 2020 (NOW 2.0), er een korting op de uiteindelijke subsidie plaats zal vinden. Voor elke euro waarmee jouw loonkosten dalen, krijg je 90 cent minder subsidie.

Je moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn, kunnen worden nagegaan. Tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie moet inzage worden verleend in deze administratie.

De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet worden geïnformeerd over de subsidieverlening.

Onder de NOW 2.0 geldt een verbod op het uitkeren van dividend of bonussen over 2020 aan aandeelhouders en directie, zulks tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Ook eigen aandelen inkopen is niet toegestaan. Deze verboden gelden voor NOW 2.0-aanvragen waarvoor een accountantsverklaring is vereist, derhalve bij een voorschot van €100.000 of meer dan wel een vaststelling subsidie van €125.000 of meer.

Tevens zal er in NOW 2.0 een inspanningsverplichting worden opgenomen voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Hiervoor wordt door de overheid nader beleid gevormd middels NL leert door.

NOW aanvragen?

De NOW-regeling dient digitaal aangevraagd te worden bij het UWV met behulp van het aanvraagformulier. Je dient dan onder meer te beschikken over de verwachte omzetdaling en verder is een goed inzicht in de loonsom belangrijk. De aanvraag dient uiterlijk 5 juni 2020 (NOW 1.0) respectievelijk 31 augustus 2020 (NOW 2.0) te worden ingediend.

Meer gerelateerde artikelen

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom personeel en pensioen in het nieuwsoverzicht van het coronadossier. Hier vind je alle nieuwsberichten rondom de steunmaatregelen, interessante blogs van onze specialisten en uitgebreide stappenplannen op een rij! 

› Bekijk het nieuwsoverzicht

Hulp nodig als gevolg van de Coronacrisis?

Het Coronacrisis-team staat voor je klaar!

Je kunt contact opnemen met door het formulier hiernaast in te vullen of via deze pagina van het Coronacrisis-team. Hier kun je dan per thema direct de betreffende specialist benaderen.

Terug naar Coronadossier