Nieuws & Blogs

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 augustus 2022: Uitbreiding informatieplicht werkgever

|

De huidige informatieplicht van werkgevers als bepaald in artikel 7:655 BW wordt op een aantal punten aangescherpt en daarnaast wordt de informatieverplichting uitgebreid met een aantal zaken. Zo dienen werkgevers vanaf 1 augustus 2022 de werknemers onder meer ook te informeren over alle aanspraken op betaald verlof, dus niet alleen over de vakantiedagen. 

Het gaat dan over verlof dat wordt genoten met behoud van loon. Denk aan bijvoorbeeld het geboorteverlof, calamiteitenverlof maar ook eventueel bijzonder verlof als verhuisdagen of huwelijk van broer of zus indien dat binnen de organisatie van werkgever van toepassing is. Ook dienen werknemers te worden geïnformeerd over het scholingsbeleid en de toepasselijke regels omtrent de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Werkgevers dienen de arbeidsovereenkomsten en/of personeelshandboeken hierop aan te passen. 

Termijn informatieplicht

Ook de termijn waarop de werkgever de informatie moet verstrekken wordt veranderd. Voorheen was deze termijn 1 maand na indiensttreding van de werknemer. Door de nieuwe wet moeten de meeste gegevens voortaan binnen 1 week na de indiensttreding worden medegedeeld. 

Bestaande werknemers

De nieuwe regels omtrent de informatieplicht van de werkgever zijn ook van toepassing op bestaande werknemers. De werkgever hoeft deze werknemers niet actief te benaderen maar indien de reeds in dienst zijnde werknemer zich beroept op de informatieplicht van de werkgever, dan moet de werkgever deze informatie vervolgens binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek aan de werknemer verstrekken.

Verder geldt dat indien de gegevens worden gewijzigd tijdens het dienstverband, de werknemer zo spoedig mogelijk, en uiterlijk op de dag waarop de wijziging ingaat, moet worden geïnformeerd over de wijziging.

Wijze van informeren

De informatie moet schriftelijk of elektronisch worden verstrekt aan de werknemer. Voor een elektronische opgaaf geldt wel dat werknemer hiermee moet instemmen. Wanneer de informatie elektronisch wordt verstrekt, dient dit zodanig te geschieden dat de werknemer de informatie kan opslaan en afdrukken en dat de informatie toegankelijk blijft voor latere kennisneming. De werkgever dient te zorgen voor een bewijs dat aan de informatieplicht is voldaan.

Schadeplichtig

Wanneer een werkgever de informatieplicht niet naleeft, kan hij aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de werknemer hiervan ondervindt. Bekend voorbeeld uit de rechtspraak is het niet juist informeren over het aantal vakantiedagen, hetgeen leidt tot aansprakelijkheid voor het gemis van vakantiedagen.


Tip: Ga met het overzicht van artikel 7:655 BW na aan welke punten van de informatieplicht reeds wordt voldaan en op welke punten dit nog moet worden aangevuld. Zorg er vervolgens voor dat de arbeidsovereenkomst en/of het personeelshandboek voor 1 augustus 2022 wordt aangepast en aangevuld.


Terug naar dossier ›