Nieuws & Blogs

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo): dit is wat je moet weten!

|

De regering heeft een aantal maatregelen aangekondigd om de economische gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers te beperken. Eén van die maatregelen is de Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers (Tozo); een regeling voor het aanvragen van inkomensondersteuning of een bedrijfslening. De Tozo loopt in verschillende fases door tot en met 1 oktober 2021. De gemeenten voeren deze regeling uit. In dit artikel vind je een overzicht van de belangrijkste informatie omtrent deze nieuwe regeling.

Wat houdt de Tozo-regeling in?

De Tozo bestaat uit twee delen:

 • Een tijdelijke aanvulling op het inkomen van zelfstandig ondernemers. De regeling vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is, hangt af van de samenstelling van je huishouden en je overige inkomen. Voor gehuwden en samenwonenden is dit maximaal €1.536,34 per maand, alleenstaanden vanaf 21 jaar kunnen rekenen op maximaal €1.075,44. Voor de leeftijdsgroep 18-21 jaar en voor gehuwden waarvan één echtgenoot tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd is en één echtgenoot ouder is dan de AOW-leeftijd gelden andere bedragen

De Tozo is dus een aanvulling op het inkomen. Als je naast je eigen onderneming ook nog een inkomen uit loondienst hebt, vult de Tozo slechts aan tot bovengenoemde bedragen. De uitkering wordt maandelijks uitbetaald en telt mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen. Indien tevens sprake was van inkomsten uit loondienst in 2020 of de partner heeft inkomsten uit loondienst in 2020, dan kan dit er voor zorgen dat er een hogere belastingaanslag over 2020 volgt. Dit komt omdat er waarschijnlijk te veel Tozo-uitkering is ontvangen. Dit kan als de aanvrager of de partner in de periode dat de Tozo-uitkering werd ontvangen in 2020 ook in loondienst werkte. Omdat toen waarschijnlijk niet precies bekend was hoeveel inkomsten (samen) had uit loondienst, is het mogelijk dat over het totale inkomen te weinig loonbelasting is betaald aan de Belastingdienst.

De ontvangen Tozo-uitkering is inkomen dat moet worden opgeven in de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2020. De uitkering moet apart worden opgegeven en is geen onderdeel van de omzet.

 • De mogelijkheid tot het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal tegen gunstige voorwaarden. Het maximum bedrag van de lening is €10.157 en de rente bedraagt 2%. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden en de lening heeft een looptijd van maximaal drie jaar. Hierbij geldt dat de lening voor Tozo 1, Tozo 2 en de Tozo 3 samen een maximum kent van €10.157. Wanneer al eerder in de Tozo bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal is aangevraagd en toegekend, maar het maximale bedrag van €10.157 nog niet is bereikt, kan dus nog een aanvullende aanvraag worden gedaan tot het maximum van €10.157 is bereikt. Als er meer nodig is dan €10.157 voor bedrijfskapitaal, kan een aanvraag voor het reguliere Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 worden gedaan.

Let op! Mogelijk hebben ondernemers zowel recht op de Tozo als op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De bedragen die worden ontvangen vanuit de TOGS en TVL hoeven voor de Tozo niet te worden doorgeven aan de gemeente. Wél moet voor de aanvraag van de Tozo lening bedrijfskapitaal aangeven of er gebruik is gemaakt van deze regeling. Daarnaast moet aannemelijk worden gemaakt dat er desondanks onvoldoende direct beschikbare geldelijke middelen aanwezig zijn om de vaste lasten van het bedrijf te betalen.


Wie komt in aanmerking voor Tozo?

Zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis kunnen een beroep doen op de Tozo. Dit geldt voor zowel ondernemers zonder personeel (ZZP’ers) als ondernemers met personeel. Ook directeuren-grootaandeelhouders (DGA) van een B.V. met volledige zeggenschap die de financiële risico’s dragen komen in aanmerking. Daarnaast gelden onder meer nog de volgende voorwaarden:

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je hebt de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
 • Je onderneming stond op 17 maart 2020 ingeschreven bij de KvK.
 • Je bent in Nederland woonachtig.
 • Je bent in het bezit van de Nederlandse nationaliteit of hebt een geldig verblijfsdocument.
 • Je voldoet over 2019 aan het urencriterium. Dat betekent dat je ten minste 1225 uur per jaar werkte in je onderneming. Als je onderneming nog geen jaar geleden is opgericht, geldt de norm van gemiddeld minimaal 23,5 uur per week. Uren voor administratie en acquisitie tellen ook mee.
 • Je onderneming is in Nederland gevestigd of de hoofdzakelijk werkzaamheden worden in Nederland uitgevoerd.
 • Als je DGA bent, dan dien je alleen of samen met de andere in de B.V. werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen te bezitten.
 • De uitsluitingsgronden van de Participatiewet zijn niet op jou van toepassing.
 • Als je bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal wilt aanvragen, maar er geen verzoek zijn ingediend tot verlening van surseance van betaling of om faillietverklaring van jou, jouw huishouden, het bedrijf of zelfstandig beroep al dan niet in samenwerkingsverband.

De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als je de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner wordt meegeteld bij het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kun je, net als bij de Tozo 2, 3 en 4, geen aanspraak maken op Tozo 5-uitkering levensonderhoud.

 

Hoe vraag ik de Tozo aan?

Je kunt Tozo aanvragen bij de gemeente waarin je woonachtig bent. Ook als je bedrijf in een andere gemeente ingeschreven staat, vraag je Tozo aan in je eigen woongemeente. Gemeenten zullen de aanvragen proberen zo veel mogelijk digitaal te regelen. Bekijk hiervoor de website van jouw gemeente en volg de instructies die daar worden vermeld.

Houd er rekening mee dat je bepaalde informatie moet aanleveren bij je aanvraag, zodat de gemeente na kan gaan of je recht hebt op de Tozo. Denk hierbij aan je inschrijving bij de KvK,  je eigen ID-bewijs en informatie over de samenstelling van je huishouden. Ook dien je de sector waarbinnen je onderneming actief is en eventueel het aantal personeelsleden dat in dienst is te vermelden.

Vanaf wanneer kan ik Tozo aanvragen?

Vanaf 1 juli tot en met 30 september 2021 kan Tozo 5 worden aangevraagd bij de woongemeente van de zelfstandig ondernemer. De overheid heeft aangekondigd dat de Bbz-regeling tijdelijk versoepelt gaat worden. Deze versoepeling gaat in met ingang van 1 oktober 2021 en zal tot het einde van het jaar duren.

Wanneer ontvang ik een reactie?

De Tozo wordt altijd achteraf uitbetaald. Zo wordt bijvoorbeeld de tegemoetkoming over de maand januari in februari uitbetaald.

Wat moet ik doen als er wijzigingen optreden?

Je bent verplicht om wijzigingen in je inkomenssituatie uit jezelf door te geven. Indien hiertoe aanleiding bestaat, past de gemeente de uitkering aan of zet de uitkering stop. Achteraf wordt door de gemeenten het daadwerkelijke inkomen gecontroleerd en wordt het eventueel te veel betaalde bedrag teruggevorderd. Gemeenten zijn bevoegd om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen. 

Controle

De gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf de gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over jou en jouw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of je de juiste uitkering hebt ontvangen. Blijkt bij controle dat je te veel hebt ontvangen, dan moet het teveel ontvangen bedrag worden terugbetaald. Heb je te weinig ontvangen, dan wordt door de gemeente nog een bedrag aan jou betaald. Wanneer je met opzegt onjuiste gegevens hebt verstrekt, moet de gemeente jou een boete opleggen en wordt de bijstand teruggevorderd.

Meer weten?

Wil je meer weten over de voorwaarden van de Tozo-regeling of twijfel je of je in aanmerking komt? Op de site van de Rijksoverheid vind je de meest gestelde vragen op een rij. Kom je er zelf niet helemaal uit of heb je hulp nodig bij het doen van een aanvraag? De specialisten van Bol Adviseurs staan altijd voor je klaar! 

Joyce de Graaff LR - C

Joyce de Graaff
j.graaff@boladviseurs.nl
088 - 1211 443

Bas Jeckmans LR - C

Bas Jeckmans
b.jeckmans@boladviseurs.nl
088 - 1211 346