Downloads  |  Veelgestelde vragen
Contact

Heeft u een vraag? Klik op de button om deze te stellen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Stel uw vraag

Onze contactgegevens »

Wat kan als zekerheid dienen?

U krijgt een financiering verstrekt. Uiteraard ontzettend fijn, maar de verstrekker zal vaak een ‘zekerheid’ wensen. Welke zekerheid kunt u geven? Er zijn verschillende mogelijkheden. Hieronder behandelen we enkele voorbeelden. Maar denk bij het geven zekerheiden niet alleen aan de investeerder. U hoeft namelijk niet met alles akkoord te gaan. Belangrijk is een goede afweging te maken welke zekerheden u verstrekt. Immers: deze kunnen impact hebben op uw privésituatie. Het is belangrijk uw wensen duidelijk kenbaar te maken. Over de mogelijkheden in uw situatie vertellen de adviseurs van Bol u graag meer. Onze adviseurs wisselen graag met u van gedachte. Zo weet u welke oplossing het beste bij u past.

Pandrecht

Hypotheekrecht

Persoonlijk borgstaan

Veelgestelde vragen

Welke soorten pandrecht zijn er?

Antwoord:

Er bestaan vier soorten pandrechten:

Vuistpandrecht

Het pandrecht wordt gevestigd op een roerende zaak die aan de pandhouder (kredietverstrekker) wordt afgestaan. De pandhouder mag de roerende zaak niet gebruiken, maar moet het als goede huisvader beheren. Vuistpandrechten komen bij ondernemers nauwelijks voor, omdat zij veelal de roerende zaken zullen moeten gebruiken bij de uitoefening van hun onderneming.

Bezitloos pandrecht

Indien de roerende zaak in de macht van de pandgever blijft, spreken we van een bezitloos pandrecht. Als de pandgever niet langer aan zijn verplichtingen kan voldoen, kan de pandhouder het goed in zijn macht nemen om het ten gelde te maken.

Stil pandrecht

Vorderingen kunnen ook worden verpand. Als de schuldenaar van de betreffende vordering niet wordt geïnformeerd over de verpanding is er sprake van een stil pandrecht. Deze vorm van pandrecht komt bij ondernemers veel voor.

Openbaar pandrecht

Bij een openbaar pandrecht wordt er een mededeling van het pandrecht gedaan aan de schuldenaar van het pandrecht .Ook deze vorm komt niet veel voor, omdat pandgevers het niet wenselijk achten dat hun schuldenaren op de hoogte zijn van het feit dat de vordering is verpand.

Moet de BV een vergoeding betalen voor de persoonlijke borgstelling?

Antwoord: Vaak komt het voor dat een aandeelhouder zich privé borg stelt voor schulden van de vennootschap dan wel garant staat voor nakoming van een bepaalde verplichting van de vennootschap. Wat nu indien deze aandeelhouder wordt aangesproken door de schuldeiser? Indien de aandeelhouder de schuld voldoet, doet hij dit namens de BV. De BV wordt van de schuld aan de schuldeiser verlost maar krijgt direct een schuld aan de aandeelhouder. De kans dat de BV de schuld aan de aandeelhouder kan voldoen is over het algemeen gering, immers de borgstelling is niet voor niets ingeroepen. Het verlies dat de aandeelhouder nu lijdt doordat hij zijn vordering uit hoofde van borgstelling niet terugontvangt is aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Voorwaarde voor aftrekbaarheid is wel dat de aandeelhouder voor zijn borgstelling een zakelijke borgstellingsvergoeding heeft berekend.

Wat gebeurt er met het stemrecht op aandelen als deze worden verpand?

Antwoord: Het stemrecht op aandelen komt in beginsel toe aan de aandeelhouder. Wanneer de aandelen worden verpand, kan bij de vestiging van het pandrecht worden bepaald dat het stemrecht aan de pandhouder toekomt, indien de pandhouder een persoon is aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen. In het geval wanneer de aandelen niet vrijelijk kunnen worden overgedragen aan de pandhouder, dan moet de overdracht van stemrecht expliciet zijn bepaald in de pandakte. Tevens moet er goedkeuring zijn van het vennootschapsorgaan dat door de statuten wordt aangewezen als orgaan dat ook zijn goedkeuring geeft voor de overdracht van de aandelen (goedkeuringsregeling), dan wel door de algemene vergadering van aandeelhouders in geval er een aanbiedingsplicht is opgenomen in de statuten.

Wat gebeurt er met de dividenduitkering wanneer aandelen zijn verpand?

Antwoord: De aandeelhouder heeft het stemrecht op de verpande aandelen. Indien partijen het wenselijk achten kan het stemrecht ook aan de pandhouder toekomen, mits formaliteiten in acht worden genomen.

Welke financiële zekerheid kan ik verschaffen?

Antwoord: De mogelijkheid om een investeerder te laten participeren in de onderneming biedt hem zekerheid. Ook een pandrecht op uw bedrijfsinventaris, voorraden en/of bedrijfsmiddelen of op uw aandelen geven zekerheid. Een andere vorm van zekerheid is het vestigen van een hypotheekrecht op uw bedrijfspand of privé-woning en ook een persoonlijke borgstelling kan als zekerheid dienen.

Misschien ook interessant