NOW-regeling

Vrijwel direct na het uitbreken van het coronavirus in Nederland heeft het kabinet de Werktijdverkortingsregeling (WTV) vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid, oftewel de NOW-regeling. De NOW-regeling was een tegemoetkoming in de loonkosten, die aangevraagd kan worden door bedrijven waarvan de omzet als gevolg van de coronacrisis is teruggelopen. Er waren acht aanvraagperioden voor de NOW, verdeeld over zes NOW-regelingen: de NOW 1.0, NOW 2.0, NOW 3.0 (bestaande uit 3 tranches), NOW 4.0, NOW 5.0 & NOW 6.0.

personeel905383

Update mei 2023:
Tot en met 2 juni 2023 kunnen de ondernemers de definitieve berekeningen voor de NOW tranches 7 en 8 (NOW 5 en 6) indienen bij UWV. Let op, indien deze berekeningen niet worden ingediend dan dient de NOW te worden terugbetaald.

Mocht de termijn van 2 juni 2023 niet haalbaar zijn omdat de accountantsverklaring of derdenverklaring nog niet klaar is, dan kan bij UWV uitstel worden gevraagd tot en met 3 november 2023. Je moet dan wel voor 2 juni 2023 uitstel aanvragen. Dat kan via de site van het UWV.

Voorwaarden NOW-regeling 6.0 (tranche 8)

 • De NOW wordt opnieuw met 3 maanden verlengd.
 • De NOW tranche 8 geldt vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022
 • Bij NOW tranche 8 geldt een eis van minimaal 20% omzetverlies.
 • Het vergoedingspercentage bedraagt 85%. De uiteindelijke subsidie die je ontvangt als werkgever is afhankelijk van het omzetverlies.
 • De vaste opslag voor werkgeverslasten is verlaagd naar 30%.
 • Bij de NOW tranche 8 is het mogelijk de loonsom te laten dalen, zonder gekort te worden op de subsidie. Er geldt hiervoor een vrijstellingspercentage van 15%.
 • Er geldt géén ontslagboete meer voor bedrijfseconomisch ontslag. Wel geldt dat je bij een bedrijfseconomisch ontslag via het UWV contact op moet nemen met het UWV voor ondersteuning van de werknemers bij begeleiding naar ander werk. Wanneer je niet voldoet aan deze verplichting volgt een korting van 5% op de subsidie. Tevens kun je te maken krijgen met een korting op de subsidie als gevolg van een dalende loonsom, waarbij een deel van de daling dus niet wordt meegeteld.

 

 

 • Ook bij de NOW tranche 8 dien je werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen.
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer is tweemaal het dagloon, €9.951 per maand.
 • Bij een NOW voorschot van €125.000 of meer mag je over 2022 geen winstuitkering of bonussen aan aandeelhouders, bestuur of directie uitkeren. Ook is in dat geval het inkopen van eigen aandelen niet toegestaan
 • De NOW-regeling moet worden aangevraagd bij het UWV. Aanvragen kan van 14 februari 2022 tot en met 13 april 2022.
 • Voor de aanvraag van NOW maakt het niet uit of je al eerder gebruik hebt gemaakt van één of meerdere NOW-regelingen.
 • Na aanvraag van de NOW wordt een voorschot van 80% verstrekt, de resterende 20% na definitieve vaststelling van de subsidie. Wanneer de vaststellingen precies plaatsvinden, is te vinden in dit overzicht.
 • De uitbetaling van de NOW-subsidie (voorschot) vindt in 3 termijnen plaats.

Vaststelling NOW-subsidies

Vanaf 7 oktober 2020 is het mogelijk om de NOW-subsidie definitief vast te laten stellen door het UWV. Deze vaststelling dient voor iedere tranche afzonderlijk gedaan te worden. Je dient hiervoor een aanvraag in te dienen met een definitieve opgave van de omzetdaling. Afhankelijk van de hoogte van het voorschot dient een accountantsverklaring of derdenverklaring te worden bijgevoegd bij de aanvraag om definitieve vaststelling van de subsidie. De grensbedragen voor de accountantsverklaring of derdenverklaring staan verderop uitgelegd.

In onderstaande tabel is per tranche te vinden wanneer vaststellen mogelijk is.

NOW-tranche   Datum opening vaststellingsloket   Datum sluiting vaststellingsloket
1   7 oktober 2020   31 oktober 2021
2   15 maart 2021   31 maart 2022
3   4 oktober 2021   22 februari 2023
4   31 januari 2022   22 februari 2023
5   31 januari 2022   22 februari 2023
6   31 maart 2022   22 februari 2023
7   1 juni 2022   2 juni 2023
8   3 oktober 2022   2 juni 2023


Betalingsregeling

Werkgevers die (een deel van) het voorschot van de NOW moeten terugbetalen, kunnen daarvoor met het UWV een ruime betalingsregeling treffen. Dit kan nu ook digitaal. Via de website is het voor werkgevers mogelijk om een betalingsregeling te treffen voor een terugbetalingstermijn tot 5 jaar. Ook bestaat er een mogelijkheid om een betaalpauze van een jaar in te lassen en is er bij de betaaltermijnen geen sprake van rente. Na een verzoek om een betalingsregeling stuurt UWV vervolgens binnen twee weken een bevestiging van de afspraken. Werkgevers die denken meer tijd nodig te hebben om terug te betalen of hun betalingsregeling op een later tijdstip willen laten ingaan, kunnen dat aangeven. Een medewerker van het UWV neemt dan persoonlijk contact op om vervolgens een regeling op maat af te spreken.

› Aanvragen betalingsregeling NOW 1
› Aanvragen betalingsregeling NOW 2

NOW 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 & 6.0: zo zit het!

Inmiddels bestaan er 6 varianten van de NOW; de NOW 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 en 6.0. Hoewel de NOW 1.0, NOW 2.0, NOW 3.0, NOW 4.0 en NOW 5.0 niet meer kunnen worden aangevraagd, zijn de voorwaarden van deze regelingen nog wel van belang. Na afloop van de tijdvakken waarop de NOW betrekking heeft, wordt de definitieve tegemoetkoming namelijk vastgesteld aan de hand van de toen geldende voorwaarden.

In onderstaande tabel zijn de voorwaarden van de verschillende NOW-regelingen uiteengezet. Wil je meer informatie over de NOW 1.0, NOW 2.0, NOW 3.0, NOW 4.0, NOW 5.0 en/of NOW 6.0? Klik dan op de bijgevoegde buttons.

Overzicht NOW-regelingen exc tekst-v9

Hoe werkt de NOW-regeling 6.0 (tranche 8)

NOW 6.0 wordt ook wel de achtste tranche / aanvraagperiode genoemd. De voorwaarden worden hierna toegelicht.

Omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming

De hoogte van de subsidie hangt af van het omzetverlies. Bedrijven die in aanmerking komen moeten gedurende de maanden januari, februari en maart op zijn minst 20% omzetverlies verwachten. De referentieomzet, de omzet waarmee moet worden vergeleken, is de omzet over kalenderjaar 2019 gedeeld door 4. Voor ondernemingen gestart tussen 1 januari 2019 en 1 oktober 2021 gelden afwijkende regels voor de bepaling van de referentieomzet. Ondernemingen gestart op 2 oktober 2021 of daarna komen niet in aanmerking voor NOW 6.0.

Voor NOW 6.0 / tranche 8 geldt dat de tegemoetkoming van de loonkosten 85% bedraagt.

Daling loonsom mogelijk

Het blijft voor werkgevers mogelijk om de loonsom gedeeltelijk te laten dalen zonder dat dit leidt tot een korting op de subsidie. Voor de achtste tranche is het vrijstellingspercentage 15%. Bij een grotere daling van de loonsom vindt er wel een korting op de subsidie plaats, dit blijkt dan bij de definitieve vaststelling van de subsidie.

Verder geldt dat er vanaf NOW 3.0 geen sprake meer is van een korting in geval van bedrijfseconomisch ontslag via UWV. Wel geldt dat je bij een bedrijfseconomisch ontslag via het UWV contact op moet nemen met het UWV voor ondersteuning van de werknemers bij begeleiding naar ander werk. Wanneer je niet voldoet aan deze verplichting volgt een korting van 5% op de subsidie.

Verbod op dividend en bonus

Bedrijven waarvoor een accountantsverklaring is vereist (vanaf tranche 3 bij een voorschot of subsidie van €125.000 of meer) mogen over 2022 geen dividend en bonussen uitkeren aan aandeelhouders en directie. Tevens is inkoop eigen aandelen dan niet toegestaan.

Het verbod op dividend en bonus geldt ook in situaties waar een beroep is gedaan op de concernuitzondering; een NOW aanvraag waarbij het omzetverlies is bepaald op het niveau van de individuele werkmaatschappij. De verboden zijn dan ruimer. Het dividendverbod geldt dan voor alle vennootschappen behorende tot de groep. Het bonusverbod geldt niet alleen voor de aanvrager zelf maar tevens voor de Raad van bestuur, bestuur en directie van het concern. Deze verboden gelden bij dan ongeacht de hoogte van de verkregen NOW subsidie.

Inspanningsverplichting scholing

De werkgever is verplicht zich in te spannen om werknemers te stimuleren om deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing.

Proces van aanvraag, toekenning en uitbetaling

De datum waarop de NOW-regeling 6.0 / tranche 8 (tegemoetkoming loonkosten januari tot en met maart 2022) kan worden aangevraagd is vanaf 14 februari 2022 t/m 13 april 2022. Aanvragen kan na opening van het loket via de website van het UWV.

Wanneer de subsidieaanvraag wordt verleend dan ontvang je een voorschot van de subsidie van 80%. Na opening van het betreffende vaststellingsloket dien je bij het UWV per tranche een verzoek in voor definitieve vaststelling van de tegemoetkoming. Bij het vaststellingsverzoek wordt gekeken wat de definitieve omzetdaling was in de periode waarop de NOW-regeling betrekking had. Ook kan de definitieve subsidie dalen als gevolg van een daling van de loonsom. Na vaststelling volgt het eventuele restant van de subsidie of moet je terugbetalen.

Derdenverklaring & accountantsverklaring

De regelgeving is op dit punt vanaf NOW 3.0, derhalve vanaf de derde tranche gewijzigd. Voortaan geldt dat bedrijven die een voorschot of definitieve NOW-subsidie ontvangen van €125.000 of meer een accountantsverklaring nodig hebben. Het eerdere onderscheid tussen hoogte voorschot en hoogte definitieve subsidie is verdwenen. Verder is het grensbedrag voor de derdenverklaring verhoogd. Vanaf tranche 3 geldt dat een derdenverklaring vereist is bij een voorschot of een vaststellingsbedrag boven €40.000. In dat geval is een verklaring van een derde vereist die de omzetdaling bevestigt. Deze grenzen gelden ook voor tranche 8.

De 15 meest gestelde ondernemersvragen over de NOW-regeling

Deze vragen zijn op 26-01-2023 geüpdatet

Het aanvraagloket voor de NOW 6.0 (tranche 8) gaat op 14 februari 2022 open. Vanaf die datum, tot en met 13 april 2022, kunnen werkgevers een aanvraag indienen bij het UWV

De NOW 1.0 (tranche 1), NOW 2.0 (tranche 2), NOW 3.0 (tranche 3, 4 en 5), NOW 4.0 (tranche 6) en NOW 5.0 (tranche 7) zijn inmiddels gesloten voor aanvragen. NOW 1.0 aanvragen was mogelijk van 6 april 2020 tot en met 5 juni 2020. NOW 2.0 aanvragen was mogelijk van 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020. NOW 3.0 tranche 3 kon worden aangevraagd in de periode van 16 november 2020 t/m 27 december 2020, tranche 4 in de periode van 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021 en tranche 5 in de periode van 6 mei 2021 tot en met 30 juni 2021. NOW 4.0 aanvragen was mogelijk van 26 juli 2021 tot en met 30 september 2021. NOW 5.0 aanvragen was mogelijk van 13 december 2021 tot en met 31 januari 2022.

Je hebt een accountantsverklaring nodig wanneer je een NOW-voorschot hebt ontvangen van €100.000 of meer. Indien het voorschot lager is dan €100.000 maar bij de vaststelling van de subsidie blijkt toch dat je een subsidie ontvangt van €125.000 of meer dan is eveneens een accountantsverklaring vereist. Voor een groep geldt dat alle individuele NOW-aanvragen per loonheffingennummer moeten worden opgeteld. Vanaf NOW 3, tranche 3 en volgende geldt dat de grens van het voorschot en het vaststellingsbedrag gelijk is getrokken, bij een voorschot of vaststelling definitieve subsidie van €125.000 of meer is voortaan een accountantsverklaring vereist.

Bij een beroep op de concernregeling is altijd een accountantsverklaring vereist.

Bij een voorschot boven de €20.000 dan wel een vastgestelde subsidie van €25.000 of meer is een verklaring van een derde vereist, die de omzetdaling bevestigt. Ook dit is gewijzigd vanaf NOW 3, tranche 3 en volgende. Voortaan geldt dat deze grens voor de vereiste derdenverklaring is verhoogd naar €40.000 of meer.

De soort accountantsverklaring die je moet aanleveren bij het verzoek om definitieve vaststelling van de subsidie is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de hoogte van de verkregen subsidie. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen bedrijven die voldoen aan de criteria van controleplicht of niet en subsidiebedragen tot €375.000 of daarboven.

In deze tabel is per tranche te vinden wanneer vaststellen van de NOW-subsidie mogelijk is. Zoals aangegeven kan de vaststelling NOW 1.0 vanaf 7 oktober 2020 worden aangevraagd. Vaststelling NOW 2.0 is mogelijk vanaf 15 maart 2021. Vaststelling NOW 3.1 (tranche 3) is mogelijk vanaf 4 oktober 2021. Vaststelling NOW 3.2 en 3.3 (tranches 4 en 5) en NOW 4.0 (tranche 6) is mogelijk vanaf 31 januari 2022. Vaststelling NOW 5.0 (tranche 7) is mogelijk vanaf 1 juni 2022. Vaststelling NOW 6.0 (tranche 8) is mogelijk vanaf 3 oktober 2022. UWV stelt de subsidie vervolgens vast binnen 52 weken na ontvangst van de aanvraag.

U heeft t/m 22 februari 2023 om een definitieve berekening aan te vragen voor de derde tot en met zesde aanvraagperiode (NOW 3.1 t/m NOW4). Mocht dit niet mogelijk zijn omdat u wacht op een accountants- of derdenverklaring dan kunt u uitstel aanvragen t/m 26 juli 2023. Dit gaat via het invullen van een formulier in het werkgeversportaal van UWV.

De tegemoetkoming onder NOW 1.0. zag op de loonkosten maart tot en met mei 2020 (tranche 1). De tegemoetkoming onder NOW 2.0 zag op de loonkosten in de periode juni tot en met september 2020 (tranche 2). De tegemoetkoming onder NOW 3.0 zag op de loonkosten in de periode oktober 2020 tot en met juni 2021 en was verdeeld over 3 tranches van 3 maanden, te weten loonkosten oktober – december 2020 (tranche 3), januari – maart 2021 (tranche 4) en april – juni 2021 (tranche 5). NOW 4.0 (tranche 6) zag op de periode juli – september 2021. De NOW 5.0 regeling / tranche 7 gold voor 2 maanden en zag op de loonkosten in de periode 1 november tot en met 31 december 2021. De NOW 6.0 regeling / tranche 8 geldt voor 3 maanden en ziet toe op de loonkosten in de periode 1 januari tot en met 31 maart 2022.Ongeacht of eerder een beroep is gedaan op de NOW-regelingen.

De subsidie is afhankelijk van omzetverlies. Bij NOW 1.0 (tranche 1) gold dat dit werd bekeken over een periode van drie aaneengesloten kalendermaanden in de periode tussen 1 maart 2020 en 31 juli 2020. Dus maart – mei, april – juni of mei – juli 2020. NOW 2.0 (tranche 2) gold voor de duur van vier aaneengesloten kalendermaanden in de periode tussen 1 juni 2020 en 30 november 2020. Dus de maanden juni – september, juli – oktober of augustus – november 2020. NOW 3.0 kent 3 perioden van elk drie maanden, tranche 3, 4 en 5. Voor tranche 3 geldt dat het omzetverlies wordt bepaald over een periode van drie aaneengesloten kalendermaanden in de periode tussen 1 oktober 2020 en 28 februari 2021. Dus oktober – december 2020, november 2020 – januari 2021, december 2020 – februari 2021. Voor tranche 4 geldt dat het omzetverlies wordt bepaald over een periode van drie aaneengesloten kalendermaanden in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 mei 2021. Dus januari – maart, februari – april of maart – mei 2021. Voor tranche 5 geldt dat het omzetverlies wordt bepaald over een periode van drie aaneengesloten kalendermaanden in de periode tussen 1 april 2021 en 31 augustus 2021. Dus april – mei, mei – juli of juni – augustus 2021. Bij NOW 4.0 / tranche 6 geldt dat het omzetverlies wordt bekeken over een periode van drie aaneengesloten kalendermaanden in de periode tussen 1 juni 2021 en 30 november 2021. Dus juli – september, augustus – oktober of september – november 2021. Bij NOW 5.0 / tranche 7 wordt het omzetverlies bekeken over de periode november – december 2021, hierin is dus in afwijking van voorgaande NOW-regelingen geen keuze mogelijk. Bij NOW 6.0 / tranche 8 is net zoals bij de vorige tranche geen keuze mogelijk. Het omzetverlies wordt bekeken over de periode januari t/m maart 2022.

Voor werkgevers die reeds een beroep hadden gedaan op de voorafgaande NOW periode geldt dat de omzetperiode van de opvolgende NOW tranche moeten aansluiten op de periode gekozen in de eerdere NOW tranche.

De omzet in de gekozen NOW-periode wordt vergeleken met de totale jaaromzet 2019 gedeeld door 4 (NOW 1.0, NOW 3.0 en NOW 4.0) respectievelijk gedeeld door 3 (NOW 2.0). Bij NOW 5.0 / tranche 7 wordt de omzet vergeleken met de totale jaaromzet 2019 gedeeld door 6. Bij NOW 6.0 / tranche 8 wordt de omzet vergeleken met de totale jaaromzet 2019 gedeeld door 4. Bij startende ondernemingen gelden afwijkende regels.

NOW 1.0 (tranche 1): Bij een volledig omzetverlies bedraagt de subsidie 90% van de loonkosten (= loonsom januari 2020 maal 3 maanden, vermeerderd met een opslag van 30%). Bij een omzetverlies van minder dan 100% wordt de subsidie naar rato berekend.
NOW 2.0 (tranche 2): Bij een volledig omzetverlies bedraagt de subsidie 90% van de loonkosten (= loonsom maart 2020 maal 4 maanden, vermeerderd met een opslag van 40%). Bij een omzetverlies van minder dan 100% wordt de subsidie naar rato berekend.
NOW 3.0 (tranche 3-5): Bij een volledig omzetverlies bedraagt de subsidie in tranche 3 80% van de loonkosten (= loonsom juni 2020 maal 3 maanden, vermeerderd met een opslag van 40%), in tranche 4 en 5 bedraagt de subsidie 85%. Bij een omzetverlies van minder dan 100% wordt de subsidie naar rato berekend.
NOW 4.0 (tranche 6): Bij een volledig omzetverlies bedraagt de subsidie 85% van de loonkosten (= loonsom februari 2021 maal 3 maanden, vermeerderd met een opslag van 40%). Bij een omzetverlies van minder dan 100% wordt de subsidie naar rato berekend.
NOW 5.0 (tranche 7): Bij een volledig omzetverlies bedraagt de subsidie 85% van de loonkosten (= loonsom september 2021 maal 2 maanden, vermeerderd met een opslag van 40%). Bij een omzetverlies van minder dan 100% wordt de subsidie naar rato berekend.
NOW 6.0 (tranche 8): Bij een volledig omzetverlies bedraagt de subsidie 85% van de loonkosten (= loonsom oktober 2021 maal 3 maanden, vermeerderd met een opslag van 30%). Bij een omzetverlies van minder dan 100% wordt de subsidie naar rato berekend.

Let op: het omzetverlies dient minimaal 20% te bedragen en vanaf tranche 6 geldt dat het omzetverlies is begrensd op maximaal 80% (voor ondernemers met een omzetverlies tussen 20% en 80% verandert op dat punt niets).
Let op: voor tranche 7 en tranche 8 geldt dat het omzetverlies is begrensd op maximaal 90%.

Ja, UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de verwachte tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet en de daarmee samenhangende tegemoetkoming in de loonkosten is geweest. Dit leidt tot een nabetaling van UWV, dan wel een terugbetaling aan UWV.

Bij berekening van het voorschot van NOW 1.0 wordt uitgegaan van de loonsom over januari 2020 (mocht deze niet bekend zijn dan wordt gekeken naar de loonsom november 2019). Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt ook rekening gehouden met de loonsom van de maanden maart, april en mei 2020. Let op, ook indien de NOW-periode betrekking heeft op het omzetverlies in andere kalendermaanden, bijvoorbeeld de maanden mei tot en met juli, wordt met de definitieve subsidie ook rekening gehouden met de loonsom van de maanden maart, april en mei 2020.

Bij berekening van het voorschot van NOW 2.0 wordt uitgegaan van de loonsom over maart 2020. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt ook rekening gehouden met de loonsom van de maanden juni, juli, augustus en september 2020. Let op, ook indien de NOW 2.0-periode betrekking heeft op het omzetverlies in andere kalendermaanden, bijvoorbeeld de maanden juli tot en met oktober, wordt met de definitieve subsidie ook rekening gehouden met de loonsom van de maanden juni, juli, augustus en september 2020.

Bij berekening van de voorschotten van NOW 3.0 wordt voor alle drie de tranches uitgegaan van de loonsom over juni 2020 (mocht deze niet bekend zijn dan wordt gekeken naar de loonsom april 2020). Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt ook rekening gehouden met de loonsom van de maanden oktober, november en december 2020 (tranche 3), januari, februari en maart 2021 (tranche 4) respectievelijk april, mei en juni 2021 (tranche 5). Let op, ook hier geldt dat indien de gekozen periode voor de berekening van het omzetverlies anders zijn dan wordt bij de vaststelling van de definitieve subsidies rekening gehouden met de loonsommen in voornoemde perioden.

Bij berekening van het voorschot van NOW 4.0 / tranche 6 wordt uitgegaan van de loonsom over februari 2021. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt ook rekening gehouden met de loonsom van de maanden juli, augustus en september 2021. Let op, ook indien de NOW 4.0-periode betrekking heeft op het omzetverlies in andere kalendermaanden, bijvoorbeeld de maanden augustus tot en met oktober, wordt met de definitieve subsidie ook rekening gehouden met de loonsom van de maanden juli, augustus en september 2021.

Bij berekening van het voorschot van NOW 5.0 / tranche 7 wordt uitgegaan van de loonsom over september 2021. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt ook rekening gehouden met de loonsom van de maanden november en december 2021.

Bij berekening van het voorschot van NOW 6.0 / tranche 8 wordt uitgegaan van de loonsom over oktober 2021. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt ook rekening gehouden met de loonsom van de maanden januari t/m maart 2022.

Ja, dan vindt er een korting plaats. Doelstelling van de NOW-regeling is behoud van werkgelegenheid en de werknemers aan het werk te houden voor de uren die men had. De NOW-regeling verplicht werkgevers de loonsom dan ook zoveel mogelijk gelijk te houden. Bij NOW 1.0 geldt dat wanneer de loonsom over de maanden maart, april en mei 2020 is gedaald ten opzichte van 3 maal de loonsom van januari 2020, er dan een korting op de subsidie plaatsvindt. Bij NOW 2.0 geldt dat wanneer de loonsom over de maanden juni, juli, augustus en september 2020 is gedaald ten opzichte van 4 maal de loonsom van maart 2020, er dan een korting op de subsidie plaats vindt.

Update NOW 3.0: Onder de NOW 3.0 wordt het mogelijk voor werkgevers om de loonsom gedeeltelijk te laten dalen zonder dat dit leidt tot een korting op de subsidie. Het vrijstellingspercentage bedraagt 10%. Bij een grotere daling van de loonsom vindt er wel een korting op de subsidie plaats op vergelijkbare systematiek als hiervoor uiteengezet, dit blijkt dan bij de definitieve vaststelling van de subsidie. De korting wordt dan als volgt berekend: ((0,9 x loonsom juni 2020 x 3) – loonsom oktober – december 2020 x 1,4 x 0,8. Voor de tranches 4 en 5 geldt dat niet met 0,8 wordt vermenigvuldigd maar met 0,85.

Voorbeeld:

Loonsom juni 2020 = 10.000 EUR. Loonsom oktober – december 2020 = 22.500 EUR.
De korting op de subsidie wordt dan ((0,9 x EUR 10.000 x 3) – EUR 22.500) x 1,4 x 0,8 = 5.040 EUR 

Bij NOW 4.0 / tranche 6 geldt dat dezelfde methodiek als bij tranche 4 en 5 geldt, met dien verstande dat dan ook naar de loonsom van februari 2021 wordt gekeken en de daadwerkelijke loonsom in de periode juli tot en met september 2021. De korting wordt dan als volgt berekend: ((0,9 x loonsom februari 2021 x 3) – loonsom juli – september 2021 x 1,4 x 0,85.

Bij NOW 5.0 / tranche 7 geldt een vergelijkbare methodiek, met dien verstande dat het vrijstellingspercentage is verhoogd tot 15% en er wordt gekeken naar de loonsom van september 2021 in vergelijking met de daadwerkelijke loonsom in de periode november tot en met december 2021. De korting wordt dan als volgt berekend: ((0,85 x loonsom september 2021 x 2) – loonsom november – december 2021 x 1,4 x 0,85.

Bij NOW 6.0 / tranche 8 geldt een vergelijkbare methodiek, met dien verstande dat het vrijstellingspercentage is verhoogd tot 15% en er wordt gekeken naar de loonsom van oktober 2021 in vergelijking met de daadwerkelijke loonsom in de periode januari t/m maart 2022. De korting wordt dan als volgt berekend: ((0,85 x loonsom oktober 2021 x 3) – loonsom januari t/m maart 2022 x 1,3 x 0,85.

Uitgangspunt van de NOW-regelingen is dat de werkgelegenheid in stand blijft. Echter vanaf NOW 3.0 is er ruimte gecreëerd voor werkgevers om zich aan te passen aan de nieuwe economische realiteit. Er vinden geen kortingen of boetes meer vanwege een bedrijfseconomisch ontslag. Wel geldt dat werkgevers bij een bedrijfseconomisch ontslag een inspanningsverplichting hebben in een van werk naar werk begeleiding. Hiervoor is vereist dat de werkgever belt met het UWV om dit in gang te zetten. Wanneer werkgever niet belt met UWV volgt er een korting van 5% op de subsidie. Bovendien geldt dat wanneer de loonsom hierdoor uiteindelijk lager is geworden de subsidie op die grond nog verlaagd kan worden bij de definitieve vaststelling van de subsidie. Ook hier is echter ruimte geboden aan werkgevers om de loonsom te laten dalen door een gedeelte van de daling niet mee te nemen (vrijstellingspercentages, zie vraag 9).

Bij de NOW 1 en 2 regelingen gold dat er wel kortingen plaatsvonden op de subsidie in geval van een ontslag via UWV op bedrijfseconomische gronden. Bij NOW 1.0 gold dit voor UWV aanvragen in de periode van 18 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. De subsidie wordt dan verlaagd met de loonsom januari 2020 van de ontslagen werknemers x 1,5 (50% boete) x 3 (3 maanden) x 1,3 (30% opslag werkgeverslasten) x 0,9. De uitkomst van deze rekensom wordt volledig in mindering op de subsidie gebracht. Bij NOW 2.0 is deze zogenaamde ontslagboete verlaagd naar 100%, derhalve geen extra boete van 50%. De korting op de subsidie wordt op grond van artikel 8 lid 9 van de NOW 2.0. regeling als volgt berekend: de loonsom maart 2020 van de ontslagen werknemers x 3 (3 maanden) x 1,4 (40% opslag werkgeverslasten) x 0,9. Bij NOW 2.0. gold dit voor UWV aanvragen in de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020.

Lees voor meer informatie over hoe je een bedrijfseconomische ontslagaanvraag doet het stappenplan “Hoe dien ik een aanvraag in voor bedrijfseconomisch ontslag”.

Ja, maar alleen bij NOW 1.0 geldt dat in sommige situaties. Dit lichten wij kort toe. Bij het verstrekken van het voorschot NOW 1.0 wordt gekeken naar de loonsom januari 2020. Bij de vaststelling van de definitieve subsidie wordt gekeken naar de loonsom in de periode maart, april en mei 2020. Werkgevers kunnen de loonsom van maart tot en met mei 2020 hanteren bij de subsidievaststelling, mits de loonsom in de periode maart tot en met mei 2020 hoger is dan driemaal de loonsom van januari. In deze rekenmethode wordt de hoogte van de loonsom in de maanden april en mei altijd gemaximeerd op het niveau van maart. De aanpassing wordt automatisch toegepast bij aanvragers voor wie dit voordeliger uitpakt. Dit gebeurt dan bij de vaststelling van de subsidie.

Update: NOW 2, NOW 3, NOW 4, NOW 5 en NOW 6 kennen een dergelijke seizoensregeling niet! Daar wordt de subsidie gebaseerd op loonsom maart 2020 (NOW 2), juni 2020 (NOW 3), februari 2021 (NOW 4), september 2021 (NOW 5) en oktober 2021 (NOW 6), loonstijgingen in de NOW periode leiden niet tot een hogere NOW subsidie!

Bij een concern moet het omzetverlies allereerst worden bepaald voor het gehele concern gezamenlijk. Wanneer dan de drempel van 20% omzetverlies wordt gehaald, dient elke individuele werkmaatschappij met personeel voor hetzelfde concernpercentage de NOW zelf aan te vragen.

Update: Vanwege deze concernregeling kwam het voor dat een aantal individuele werkmaatschappijen met meer dan 20% omzetverlies buiten de boot vielen omdat binnen het gehele concern tezamen de drempel van 20% niet werd gehaald. De concernregeling is hierop met ingang van 5 mei 2020 aangepast. Individuele werkmaatschappijen met meer dan 20% omzetverlies kunnen nu toch NOW aanvragen, ook als het concern niet aan die voorwaarde voldoet. Wel gelden dan extra eisen: concerns moeten onder meer afspraken maken met vakbonden over werkbehoud en er mogen geen dividenden of bonussen worden uitgekeerd en is het inkopen van eigen aandelen niet toegestaan.

NB: deze nieuwe concernregeling is uitsluitend bedoeld voor situaties waarin de 20% omzetverlies door het concern niet wordt gehaald, wanneer deze drempel wel wordt overschreden door het concern geldt de (oude) hoofdregel: de individuele werkmaatschappij dient dan de NOW aan te vragen voor het concernpercentage ondanks dat deze individuele werkmaatschappij een groter omzetverlies heeft.

Nee, indien op concernniveau het omzetverlies 20% of meer bedraagt, dienen de individuele werkmaatschappijen per loonheffingennummer een aanvraag te doen. De werkgevers in de groep dienen dan wel hetzelfde percentage omzetverlies te nemen en te kiezen voor dezelfde NOW-periode.

De aanvrager van de NOW (werkgever) mag geen dividend uitkeren aan aandeelhouders over 2020 (tranches 2 en 3), over 2021 (tranches 4, 5, 6 en 7) respectievelijk over 2022 (tranche 8) indien zij een accountantsverklaring moet overleggen in het kader van de NOW aanvraag.

Tevens mag de aanvrager van de NOW geen bonussen uitkeren aan bestuur en directie. Ook hier geldt het onderscheid over 2020 (tranches 2 en 3), 2021 (tranches 4, 5, 6 en 7) en 2022 (tranche 8). Het begrip directie omvat overigens niet alleen de statutair bestuurders, maar ook andere werknemer die (al dan niet tijdelijk) het beleid bepalen. Het bonusverbod geldt echter niet voor de “gewone” werknemers die niet tot de beleidsbepalers behoren, deze werknemers kunnen derhalve nog steeds de bonussen ontvangen waarop zij aanspraak maken.

Let op: In geval van een aanvraag op individueel werkmaatschappijniveau (de zgn. concernuitzondering die al geldt vanaf tranche 1) is dividend- en bonusverbod aanzienlijk ruimer! Het dividendverbod geldt dan niet alleen voor de aanvrager van de NOW-subsidie maar tevens voor alle vennootschappen behorende tot de groep, ongeacht de hoogte van de NOW-subsidie. Het bonusverbod geldt dan niet alleen voor de aanvrager zelf maar tevens voor de Raad van bestuur, het bestuur en de directie van het concern.

Overtreding van het dividend- en bonusverbod leidt tot een nihil vaststelling, zodat alle reeds ontvangen NOW-subsidie moet worden terugbetaald.

DGA’s zijn doorgaans niet (verplicht) verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Hun loon telt niet mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-subsidie.

Ja dat klopt. UWV heeft van de NOW reeds een overzicht openbaar gemaakt waarin de volgende gegevens worden vermeld: bedrijfsnaam, vestigingsplaats en het verstrekte voorschot. Dit is geregeld in artikel 8 lid 9 van de NOW 1.0-regeling, artikel 10 lid 9 van de NOW 2.0-regeling, artikel 7 lid 8 van de NOW 3.0-regeling en artikel 9 lid 8 van de NOW 4.0-regeling en artikel 9 lid 8 van de NOW 5.0 regeling.

De NOW-desk van Bol Adviseurs staat voor je klaar!

De NOW-desk van Bol Adviseurs ontzorgt ondernemers op alle gebieden van de NOW-regelingen. Zo hebben we een QuickScan ontwikkeld om te bepalen of een terugbetalingsrisico voor jouw bedrijf zou kunnen spelen en kunnen we je adviseren over de te nemen vervolgstappen. De NOW-desk bestaat uit een multidisciplinair team, waarin onze adviseurs vanuit diverse specialismen samenwerken om jou van het best mogelijke antwoord te voorzien. De NOW-desk is bereikbaar per telefoon via 088 - 1211 300 of per mail via onderstaande button.

Bas-Robin-Jeroen

Hulp nodig als gevolg van de coronacrisis?

Neem dan contact op met een van onze specialisten via het formulier hiernaast. Zij staan voor je klaar!