Nieuws & Blogs

Recente ontwikkelingen uitstel van betaling belastingschulden

|

Per 1 oktober 2022 moest gestart worden met het terugbetalen van de belastingschulden die zijn ontstaan tijdens de coronacrisis. De Belastingdienst heeft enkele structurele aanpassingen gedaan aan het beleid voor terugbetaling, met als doel deze flexibeler te maken. In dit artikel geven we je een update van de recente ontwikkelingen.

Betalingsregeling coronaschulden

Vanwege de coronacrisis was het voor ondernemers onder voorwaarden mogelijk om tot uiterlijk 1 april 2022 bijzonder uitstel van betaling te vragen voor diverse belastingschulden. Met ingang van 1 oktober jongstleden dienen deze zogenoemde “coronaschulden” worden terugbetaald. Hierbij wordt door de Belastingdienst een betalingsregeling aangeboden van 60 gelijke maandtermijnen waarmee de ondernemer dan iedere maand tot 1 oktober 2027 een vast bedrag terugbetaalt. De uiterste betaaldatum van de eerste betalingstermijn is 31 oktober 2022 en de volgende termijn vervalt telkens een maand later.

Gedurende de betalingsregeling moeten ondernemers tijdig en juiste aangiften blijven indienen en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen tijdig en volledig nakomen. Doet de ondernemer dat niet, dan kan de ontvanger de betalingsregeling die loopt vanaf 1 oktober 2022 weigeren of beëindigen. De ontvanger moet de ondernemer wel eerst de gelegenheid geven om binnen veertien dagen alsnog aan de verplichtingen te voldoen voordat de ontvanger de regeling kan beëindigen of weigeren.

Inmiddels heeft het kabinet besloten om de aangeboden betalingsregeling die ingaat op 1 oktober 2022 meer flexibel te maken. Op die manier wil het kabinet tegemoet komen aan problemen die in de kern gezonde ondernemingen ervaren bij het aflossen van de belastingschuld. Dit betekent dat ondernemers, onder voorwaarden, de mogelijkheid krijgen om:

  • de maandbedragen per kwartaal te voldoen, en
  • een incidentele betaalpauze (één keer gedurende maximaal zes maanden), in te lassen, en
  • de aflossingstermijn van de coronabelastingschuld te verlengen van 5 naar 7 jaar.
De Belastingdienst kan deze versoepelingen afzonderlijk, maar ook in combinatie toestaan, als aan alle voorwaarden daarvoor is voldaan.

Ruimer uitstelbeleid Belastingdienst

Met ingang van 1 oktober 2022 heeft de Belastingdienst een aantal structurele aanpassingen gedaan in het beleid over betalingsregelingen. De Belastingdienst werkt aan mogelijkheden om ondernemers en particulieren meer met maatwerk te helpen als dat nodig is. De Belastingdienst kan met ingang van 1 oktober 2022 af zien van de 100% zekerheidseis voor ondernemers. Deze zekerheidseis verplicht ondernemers om voor het krijgen van een betalingsregeling de Belastingdienst zekerheid te geven dat de schuld wordt afgelost bijvoorbeeld met een bankgarantie of hypotheekrecht. De Belastingdienst zal steeds om zekerheid vragen als de hoogte van de belastingschuld, de aard van de belastingschuld of het aangifte- en betalingsgedrag hier aanleiding voor geven. Met de mogelijkheid om af te zien van de 100%-zekerheidseis worden vooral kleine ondernemingen geholpen die niet altijd in staat zijn om zekerheid te bieden, maar wel in tijdelijke financiële problemen verkeren.

Ook wordt voor ondernemers de drempel verlaagd om uitstel van betaling bij bijzondere omstandigheden aan te vragen. Dit wordt gedaan door de verplichte verklaring van een externe deskundige bij een belastingschuld onder de € 20.000 te laten vervallen. Er is sprake van bijzondere omstandigheden als een ondernemer (hoofdzakelijk) door een oorzaak die buiten zijn invloed ligt in tijdelijke liquiditeitsproblemen is gekomen. In zo’n geval kan de ondernemer langer uitstel dan 12 maanden uitstel krijgen als dat door de liquiditeitsproblemen nodig is.