Nieuws & Blogs

Stappenplan: Ik kan mijn overeenkomsten (tijdelijk) niet nakomen, wat nu?!

|

Om ook in deze coronacrisis lopende verplichtingen uit gesloten overeenkomsten zoveel mogelijk na te kunnen blijven komen, biedt de overheid diverse steunmaatregelen waar je als ondernemer gebruik van kan maken. Toch lijkt het in de praktijk niet altijd mogelijk om ondanks deze hulp aan je contractuele verplichtingen ten aanzien van betaling, levering en afname van producten of diensten te kunnen voldoen.

In dit stappenplan zijn enkele aandachtspunten benoemd die je in de praktijk kunt gebruiken om te beoordelen of er mogelijkheden zijn om (tijdelijk) niet aan je contractuele verplichtingen te hoeven voldoen en hoe je dat het beste kunt aanpakken.

Maar eerst...

Ben je ervan bewust dat nakoming van je verplichtingen mogelijk pas worden opgeschort als je er echt van overtuigd bent dat er geen alternatieven mogelijk zijn en de financiële steunmaatregelen van de overheid je onvoldoende kunnen helpen. Op de website van de Rijksoverheid vind je het meest actuele overzicht van de regelingen. Regelingen die van toepassing kunnen zijn:

 • Uitstel van betaling van belasting

Je kunt uitstel van betaling krijgen voor 3 maanden nadat het uitstelverzoek is ontvangen. Wel is het van belang dat zodra je de aanslag ontvangt je tijdig melding maakt van betalingsonmacht om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen.

Onze fiscalist Marcel Peusens (088-1211 455) uit het Coronacrisis-team kan je hierbij helpen. 

 • Verruiming Borgstelling MKB en de Garantie Ondernemingsfaciliteit (GO)

Kort gezegd maken deze regelingen het mogelijk om ondersteuning te krijgen door middel van een overheidsgarantie.

Corporate Finance adviseur Ralf Stubbe (088-1211 393) kan je gedetailleerde uitleg geven over deze regelingen. Lees voor meer informatie ook: Extra kredietmaatregelen: dit zijn de mogelijkheden bij je huisbankier.

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) 1.0, 2.0 & 3.0

Bij een omzetverlies als gevolg van de coronacrisis is het mogelijk een tegemoetkoming in de loonkosten te vragen met een beroep op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid. Inmiddels is de aanvraagmogelijkheid voor NOW 1.0 en 2.0 gesloten. Vanaf 16 november 2020 kan NOW 3.0 worden aangevraagd. NOW 3.0 bestaat uit 3 opeenvolgende tranches van ieder 3 maanden, waarbij de tegemoetkoming in de loonkosten geleidelijk wordt afgebouwd.

Onze NOW-desk staat klaar om je verder te helpen. In ons Coronadossier lees je ook alles over de NOW-regeling.

Heb je geconcludeerd dat de financiële steunmaatregelen van de overheid je onvoldoende kunnen helpen. Volg dan onderstaand stappenplan om erachter te komen wat mogelijke alternatieven of aandachtspunten zijn waar je gebruik van kunt maken.

Stap 1: Achterhaal de vastgelegde afspraken

Om voorbereid en beslagen ten ijs te komen is het belangrijk te onderzoeken welke afspraken je met de wederpartij hebt gemaakt, voordat je daadwerkelijk actie gaat ondernemen richting die partij. Ga bijvoorbeeld na:

 • Zijn er in de overeenkomst al afspraken gemaakt over opschorting of overmacht en is duidelijk welke gevolgen deze situatie heeft?;
 • Hoe zijn afspraken vastgelegd? Bijvoorbeeld in een overeenkomst of via mailwisseling?;
 • Zijn er garanties verstrekt of aansprakelijkheden uitgesloten? Een beroep op overmacht kan contractueel worden beperkt door het afgeven van garanties of worden uitgebreid door het opnemen van exconisaties (uitsluiting van aansprakelijkheid).
 • Zijn er algemene voorwaarden van toepassing? Ga dan na of de algemene voorwaarden op een juiste manier zijn overeengekomen.

Tip! Ben je lid van een branche organisatie en/of hanteer je branchevoorwaarden? Neem hier dan contact mee op of zoek op de betreffende website naar een uitleg van de overmacht (‘force majeure’) clausule betreft coronavirus.


Stap 2: Neem zo snel mogelijk contact op met de wederpartij

Weet je welke afspraken er vastliggen, informeer je wederpartij dan zo tijdig mogelijk welke afspraken je niet kan nakomen. Zoek daarbij het gesprek op om samen te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om afspraken tijdelijk aan te passen. Het komen tot een oplossing zal afhangen van een groot aantal factoren, bijvoorbeeld:

 • Heb je een langdurige (duur)overeenkomst met de wederpartij, of is het een eenmalige, afgebakende opdracht?
 • Ben je afhankelijk van je wederpartij? Is de wederpartij de enige producent of enig afnemer?
 • Ben je afhankelijk van een bepaalde branche die op dit moment getroffen is door de maatregelen?
 • Kan de verplichting op een later moment alsnog nagekomen worden? Is er sprake van een tijdelijk uitstel of is nakoming op een later moment niet meer aan de orde?
 • In welke staat van uitvoering van de overeenkomst bevind je je? Is er sprake van een vrijwel geheel afgesloten opdracht of moet de opdracht nog uitgevoerd worden? Zijn er aanbetalingen of deelbetalingen gedaan?
 • Een aparte situatie zijn abonnementen die niet nagekomen kunnen worden omdat de locaties gesloten zijn (denk aan sportscholen). Lopen dan de abonnementsgelden wel door?
 • Wat is je toekomstige relatie met de wederpartij? Ben je gebaat met het voortbestaan van de relatie?
 • Een aparte positie nemen de bank en de (ver)huurder in. Richting de bank is uitstel van de rente- en aflossingsverplichting mogelijk. Ben je huurder dan is wellicht opschorting van huur mogelijk of kunnen afspraken over een huurkorting worden gemaakt. Voor meer informatie, lees onze blog "Wat te doen als de huur niet meer betaald kan worden".

De concrete situatie bepaalt de aanpak en de wijze waarop je in contact treedt met de wederpartij. Ga daarbij voor jezelf na in hoeverre je een verzoek doet tot opschorting (tijdelijk niet nakomen), je wil komen tot een (gedeeltelijke) kwijtschelding van je verplichtingen of wellicht de overeenkomst wilt ontbinden. Daarnaast is het mogelijk dat na de Coronacrisis de bestaande afspraken niet meer passend zijn en dat ook voor de toekomst andere afspraken moeten worden gemaakt.


Let op! Wat je in ieder geval niet moet doen is simpelweg een bericht aan je contractspartner sturen waarin je aangeeft ‘niet meer te zullen betalen’. Een recent voorbeeld daarvan zijn winkelketens die aan hun huurder melden dat ze de huur opschorten zonder onderbouwing of zonder in overleg te treden.


Stap 3: Beperk de schade zoveel mogelijk

Heb je de wederpartij geïnformeerd, de mogelijkheden doorgenomen en wellicht nieuwe afspraken gemaakt, dan is het zaak om alle maatregelen te nemen die schade voor jezelf maar ook voor de wederpartij zoveel mogelijk beperken. Denk aan:

 • Het verplaatsen van de productie naar een andere locatie;
 • De inkoop opschorten;
 • Producten en onderdelen bestellen bij een andere toeleverancier, zonder ingrijpende extra kosten;
 • Werknemers te detacheren of aangepast werk te laten doen, wanneer het arbeidscontract dit toelaat.

Stap 4: Meld je bij je verzekeraar

Word je bedrijf getroffen door de gevolgen van de Coronacrisis dan is het goed dit te melden bij je verzekeraar of tussenpersoon. Zo kan deze nagaan of lopende verzekeringen dekking bieden. De normale bedrijfsaansprakelijkheidspolis geeft in de meeste gevallen echter geen dekking als de productie of levering stil ligt door de Coronacrisis.

Wat als je er niet samen met de wederpartij uitkomt?

Mocht je er niet samen met de contractpartij uitkomen, dan is het de rechter die moet beslissen over de vraag of er sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden. Tot op heden gaan rechters niet snel mee in een beroep op overmacht en wegen alle omstandigheden van het geval mee.

Hulp nodig? Onze specialisten ondersteunen je graag!

Wil je meer informatie of heb je vragen dan kun je uiteraard altijd contact opnemen met juriste Renate Baken 

Renate Baken LR

 

Renate Baken
r.baken@boladviseurs.nl
088 - 1211 339

 
Bekijk het Coronadossier »                 Contact met het Coronacrisis-team »