Nieuws & Blogs

Heb jij inzicht in je actuele schuldpositie en verplichtingen?

|

Nu de coronasteunmaatregelen aflopen, zal er binnenkort gestart moeten worden met het aflossen van de schulden die tijdens de afgelopen periode zijn ontstaan of van schulden die daarvoor al bestonden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan uitgestelde huur, belastingen of teveel ontvangen NOW- of TVL- subsidies. Daarnaast gaat het niet alleen om actuele schulden, maar ook om voorzienbaar opeisbare schulden, zoals huur- en leasetermijnen.

Mogelijk wordt de aflossing hiervan voor jouw bedrijf een probleem of gaat terugbetaling van schulden waarvoor uitstel is verleend voor problemen zorgen. Ook kan het zijn dat de bestaande schuldenlast nog verder oploopt tot een (nog) zorgelijk(er) niveau. Het zoeken naar oplossingen begint met een totaalbeeld van oorzaak en omvang van de schuldenlast en verplichtingen. Breng daarom eerst de volledige, actuele schuldenlast in beeld.

Welke rechten hebben de schuldeisers?

Zodra je inzicht hebt in de omvang van je actuele schuldpositie en de verplichtingen uit overeenkomsten die je als ondernemer bent aangegaan, is het tijd om in te zoomen op de rechten die elke schuldeiser of wederpartij voor zichzelf heeft bedongen. Breng voor jezelf het volgende in beeld:

  • Welke schuldeiser komt als eerste aan bod? Maak onderscheid tussen preferente schuldeisers (bijvoorbeeld de belastingdienst of het pensioenfonds), concurrente schuldeisers (bijvoorbeeld leveranciers) en achtergestelde schuldeisers. Zo weet je wie als eerste betaald moet worden.
  • Welke schuldeiser staat sterker? Besteed extra aandacht aan schuldeisers met zekerheidsrechten, zoals een pand- of hypotheekrecht, een borgstelling, een bankgarantie of verstrekte waarborgsom en eventueel beslaglegging. Denk hierbij ook aan eigendomsvoorbehoud.
  •  Is de schuldeiser bereid om samen met jou te zoeken naar een oplossing? Breng hiervoor de lopende contracten in beeld en bekijk of er mogelijkheden zijn om deze voortijdig te wijzigen of te beëindigen. 

Onderhoud de relatie met je schuldeisers!

Het is belangrijk om te weten hoe schuldeisers jullie samenwerkingsrelatie zien. De bank en de Belastingdienst zijn doorgaans belangrijke spelers, waarbij het van belang is om te weten welke stappen zij op welk moment in de tijd zullen gaan zetten en welke mogelijke financiële beslissingen zij gaan nemen.

Zorg daarom dat je ‘on speaking terms’ blijft met je schuldeisers. Maak ze deelgenoot van (aankomende) betalingsproblemen. De concrete situatie bepaalt de aanpak en de wijze waarop je in contact treedt met de wederpartij. Ga daarbij voor jezelf na in hoeverre je een verzoek doet tot opschorting (tijdelijk niet nakomen van je verplichtingen), je wil komen tot een (gedeeltelijke) kwijtschelding van je verplichtingen of wellicht de overeenkomst wilt ontbinden.

Kom je niet tot een overeenstemming met je schuldeisers? Dan wordt je mogelijk geconfronteerd met schuldeisers die dreigen met invorderingsmaatregelen, zoals een incassoprocedure, beslaglegging of het aanvragen van het faillissement. Probeer in al deze situaties (zo lang mogelijk) zelf in the lead te blijven, bijvoorbeeld door te onderzoeken of je een WHOA-traject kunt organiseren.

Download ons whitepaper: Volle kracht vooruit!

Een compleet inzicht krijgen in je actuele schuldpositie en verplichtingen is soms niet eenvoudig. Bovendien is dit slechts de eerste stap in het proces van weer vooruit kunnen kijken. We begrijpen het dan ook als je na het lezen van dit blog meer informatie nodig hebt of wilt weten welke vervolgstappen je moet nemen om verder te bouwen aan de toekomst van je bedrijf.

Speciaal voor ondernemers die zich verder willen verdiepen in dit onderwerp hebben we daarom het whitepaper Volle kracht vooruit geschreven. Deze publicatie bevat een complete inzichts- en risicoscan,  om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van je actuele financiële positie, de (uitgestelde) verplichtingen en de mogelijke risico’s voor jou als ondernemer op dit moment. Verder helpt het je kritisch te kijken naar de toekomstbestendigheid van je bedrijf en je eigen ondernemerschap. Download het whitepaper via onderstaande button!

Download Whitepaper »