Nieuws & Blogs

Deadline beroep op EU-kaderovereenkomst inzake sociale zekerheid voor thuiswerkende grensarbeiders

|
sociale zekerheid thuiswerkende grensarbeiders

Sinds de coronatijd wordt veel meer thuisgewerkt. Daarom heeft een groot aantal lidstaten een overeenkomst gesloten om te voorkomen dat het thuiswerken invloed heeft op de sociale zekerheidspositie van grensarbeiders. Deze regeling geldt vanaf 1 juli 2023, maar vereist dat er actief een beroep op wordt gedaan. Wie de regeling met meer dan 3 maanden terugwerkende kracht wil toepassen moet voor 1 juli 2024 actie ondernemen.

EU-Kaderovereenkomst

Voor grensarbeiders die structureel werken in meerdere landen geldt dat zij sociaal verzekerd zijn in hun woonland als zij 25% of meer werkzaam zijn in dat land. In andere gevallen zijn ze verzekerd in de lidstaat waar de werkgever gevestigd is. De EU-Kaderovereenkomst maakt het mogelijk dat werknemers die alleen vanwege telewerk 25% of meer in hun woonland werken, toch verzekerd blijven in de lidstaat waar de werkgever is gevestigd mits zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De werknemer heeft slechts 1 werkgever of alle werkgevers zijn gevestigd in hetzelfde land;
  • De werknemer telewerkt minder dan 50% van de totale werktijd in zijn woonland;
  • De werknemer verricht geen ander werk dan telewerk in de woonstaat;
  • De werknemer werkt niet in andere lidstaten dan zijn woonland en het vestigingsland van de werkgever (of alleen incidenteel);
  • Het woonland van de werknemer en het vestigingsland van de werkgever hebben de EU-Kaderovereenkomst ondertekend.

 
 Aanvraagtermijn

Wil je gebruik maken van de regeling uit de EU-Kaderovereenkomst dan kun je tot en met 30 juni 2024 een aanvraag indienen bij de SVB voor terugwerkende kracht tot 1 juli 2023. Vanaf 1 juli 2024 moet de aanvraag binnen 3 maanden worden gedaan. Natuurlijk kunnen wij de aanvraag van een A1 verklaring op basis van de kaderovereenkomst voor je medewerker regelen. Neem voor 14 juni 2024 contact met ons op als de aanvraag voor 1 juli 2024 ingediend moet zijn.

Overige aandachtspunten bij thuiswerken

Voor thuiswerkende werknemers gelden naast de sociale zekerheid ook fiscale en arbeidsrechtelijke regels. Onder de door Nederland gesloten belastingverdragen is loon voor werkdagen in het woonland belast in het woonland. Thuiswerken over de grens leidt dus tot een salary split. Je hoeft als werkgever meestal geen loonadministratie te voeren in het woonland van je thuiswerkende werknemer, maar doet er wel goed aan om dit per geval te beoordelen en je werknemer erop te wijzen dat hij in de aangifte inkomstenbelasting een splitsing van het loon per land moet maken.

Voor de dagen dat de werknemer in zijn woonland werkt, kunnen dwingende arbeidswetgeving of algemeen verbindend verklaarde cao’s van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan minimumloon en – in bepaalde sectoren – eindejaarsuitkeringen en/of een vakantiefonds. Tot slot is een buitenlandse werkgever verplicht om te melden dat zijn in België wonende werknemer telewerkt als deze werknemer niet sociaal verzekerd is in België (Limosa melding). Het niet of niet tijdig naleven van deze verplichting kan tot boetes leiden.