TVL-regeling

Mkb-bedrijven en niet mkb-bedrijven met meer dan 250 werknemers en zzp’ers die als gevolg van de crisismaatregelen rondom het coronavirus minimaal 30% (TVL Q1 2022) omzetverlies hebben geleden, konden een Tegemoetkoming Vaste Lasten (hierna: TVL) aanvragen van maximaal €550.000 voor mkb-bedrijven en €600.000 voor grote ondernemingen (niet-mkb bedrijven). 

tvl-regeling

Aanvullende informatie

Het aanvragen van de TVL is niet meer mogelijk. Van een aantal aanvragers van TVL Q4 2021 en Q1 2022 heeft het RVO aanvullende informatie nodig. Wij adviseren om zo snel en compleet mogelijk te reageren, aangezien het RVO tot uiterlijk 30 juni 2022 coronasteun mag verlenen. De afhandeling van bezwaren, de vaststelling en de aanvragen van de startersregeling mogen wel na 30 juni 2022.

Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de andere TVL-regelingen dienen ook om vaststelling van deze subsidie te verzoeken. Eerstvolgende vaststelling is TVL Q2 2021. Door het RVO wordt op of omstreeks 29 november 2021 een e-mail verstuurd inzake de vaststelling TVL Q2 2021. Uiterlijk 8 maart dient de ondernemer de omzet in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021 te hebben doorgegeven aan het RVO, bij voorkeur met btw-aangiftes van het tweede kwartaal van 2021.

Inhoud van deze pagina

› Voorwaarden TVL Q1 2022 |  › Overzicht TVL-regelingen |  › TVL voor startende ondernemers | › Aanvraag met eHerkenning | › Vaststelling TVL › De 10 meest gestelde ondernemersvragen over de TVL-regeling  | › Contact met onze specialisten  |  › Gerelateerde artikelen 

Voorwaarden TVL-regeling

 • De TVL wordt geopend voor alle bedrijven in Nederland.
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies door de coronacrisis gedurende de periode van TVL Q1 2022.
 • Het bedrijf heeft minimaal € 1.500 aan vaste lasten in drie maanden. Voor TVL Q1 2022 is die periode januari t/m maart 2022. Het gaat om berekende vaste lasten en niet werkelijke vaste lasten. Voor TVL Q1 2022 geldt een minimum van €1.500 aan vaste lasten.
 • Subsidiepercentage TVL Q1 2022: 100%.
 • De compensatie van de TVL-regeling komt bovenop de bijdrage van de TOGS-regeling. Net als andere subsidies wordt de ontvangen TVL-subsidie gezien als omzet in de NOW-regeling. Dit leidt tot een lagere subsidievaststelling bij de NOW-regeling. Door een wijziging in de regeling telt echter vanaf NOW 3.0 (tranche 3, Q4 2020) de TVL subsidie niet langer mee als omzet voor de NOW subsidie. Zie verder ook de NOW-regeling.

 

 • Het bedrijf stond op 30 juni 2020 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en heeft een SBI-code.
 • Na het krijgen van de tegemoetkoming mag het bedrijf in totaal niet meer dan € 2.300.000 (bruto) aan overheidssteun hebben ontvangen. Daarop zijn enkele uitzonderingen gemaakt.
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privé-adres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privé-woning en heeft een eigen opgang of toegang.
 • Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.3 en ambulante handel.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Voor een aantal ondernemingen gelden aanvullende voorwaarden.

Overzicht TVL-regelingen

De TVL-regeling is al een aantal maal verlengd en bestaat inmiddels uit 7 periodes. De TVL-regelingen verschillen op een aantal punten van elkaar. In onderstaand overzicht vind je de belangrijkste verschillen van de regelingen die op dit moment open staan, binnenkort worden geopend of waarvan de definitieve datum voor vaststelling nog niet is verstreken. De voorwaarden van eerdere TVL-regelingen zijn te vinden via onderstaande buttons.

Overzicht TVL-regelingen-v23*Enkele SBI-codes zijn uitgezonderd voor de TVL. Zie de website van de RVO voor de actuele stand van zaken.

Eerdere TVL-regelingen

TVL voor startende ondernemers

Vanaf dinsdag 7 juni 2022, 09:00 uur kunnen startende ondernemers de TVL aanvragen voor het 4e kwartaal van 2021 en het 1e kwartaal van 2022. De TVL Q4 2021 is alleen bestemd voor startende mkb-ondernemers die hun onderneming tussen 30 juni 2020 en 30 juni 2021 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De TVL Q1 2022 is alleen bestemd voor startende mkb-ondernemers die hun onderneming tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het minimale omzetverlies is 30% ten opzichte van 3e kwartaal van 2021 voor de TVL Q1 2022 en 20% ten opzichte van het 3e kwartaal van 2021 voor de TVL Q4 2021. Ondernemers die in het 3e kwartaal van 2021 zijn ingeschreven, tellen de eerste 3 kalendermaanden na inschrijving bij de Kamer van Koophandel als hun referentieperiode. Een onderneming die aan de subsidievoorwaarden voldoet, ontvangt minimaal € 1.500,- en maximaal € 100.000,- subsidie per kwartaal. De TVL kan tot dinsdag 2 augustus 2022, 17:00 uur worden aangevraagd bij het RVO.

Let op: een belangrijk verschil met de reguliere TVL is dat deze starterssubsidie meetelt als omzet voor de inkomsten- en omzetbelasting!

Aanvragen alleen mogelijk met eHerkenning niveau 3

Om TVL Q1 2022 aan te vragen en te willen beheren, heeft de ondernemer  eHerkenning niveau 3 met de bijbehorende machtiging ‘RVO diensten op eH3’ nodig. Om het niveau te verhogen en de machtiging aan te passen, dient contact op te worden genomen met de eHerkenningsleverancier. Aanvragen met DigiD blijft mogelijk als de ondernemer bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Of de ondernemer eHerkenning niveau 3 nodig heeft, hangt dus af van de situatie.

TVL vaststellen

Voor alle TVL-perioden geldt dat een verzoek tot definitieve vaststelling moet worden ingediend bij het RVO. Eerder is vermeld dat het niet meer mogelijk is om de definitieve vaststelling van TVL 1, TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021 in te dienen bij het RVO. Echter heeft het RVO ondernemers een laatste kans geboden om alsnog de definitieve subsidieberekening voor deze periodes in te dienen vóór 10 juni 2022. Door het RVO is een bericht aan de ondernemers verstuurd die voor deze periodes nog geen definitieve vaststelling hebben ingediend. Voor TVL Q2 2021 geldt dat de definitieve subsidieberekening vóór 20 juli 2022 dient te zijn ingediend. De deadline voor vaststelling TVL Q3 2021 is later gestart dan gepland. Voor de TVL Q3 2021 dient de definitieve aanvraag vóór 2 augustus 2022 te zijn ingediend. Gedurende de periode van 16 mei en 10 juni 2022 zal het RVO een vaststellingsverzoek versturen. De vaststelling geschiedt op vergelijkbare wijze als bij de vaststelling van de eerdere TVL perioden zoals hierboven omschreven. Indien de werkelijke omzet niet aan het RVO wordt doorgegeven, dan wordt de definitieve subsidie vastgesteld op basis van de gegevens van de Belastingdienst. Dit kan nadelig uitpakken. Het kan zelfs betekenen dat de subsidie op € 0 wordt vastgesteld. Het voorschot moet dan worden terugbetaald. Het subsidiebedrag wordt op € 0 vastgesteld indien:

 • er geen gegevens bij de Belastingdienst bekend zijn;
 • de subsidie hoger is dan € 125.000 en de accountantsverklaring ontbreekt. Er wordt dan niet voldaan aan de TVL-voorwaarden, waardoor er geen recht op subsidie is;
 • de omzetgegevens bij de Belastingdienst niet representatief zijn. Ze wijken fors af van de gegevens die bij de subsidieverlening zijn opgegeven.

Controle en handhaving

Tot 5 jaar na uitbetaling van de definitieve subsidie kan het RVO aanvragen achteraf controleren. Daarbij kan het RVO om extra bewijsmateriaal vragen. Blijkt bij de controle dat er geen recht op subsidie bestaat, dan moet het ontvangen bedrag alsnog worden terugbetaald.

Betalingsregeling

Ondernemers die een deel van het voorschot van de eerste TVL-subsidie dienen terug te betalen krijgen de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen tot 12 maandtermijnen of ruimer indien dat nodig is. Het RVO belt ondernemers waarvan het RVO verwacht dat deze meer dan €20.000 moet terugbetalen om een betalingsregeling aan te bieden, voordat ze een formeel bericht ontvangen. Bedragen onder de €500 worden niet teruggevorderd.

Accountantsproduct

Door de voorgenomen verhoging van het maximum subsidiebedrag en opstellen van de TVL voor grote bedrijven, dus niet-mkb-ondernemingen, wordt de TVL kwetsbaar voor kunstmatige fiscale constructies die oneigenlijk gebruik van de regeling tot doel kunnen hebben. Daarom worden aanvullende controle instrumenten, zoals een accountantsproduct en een derdenverklaring verplicht gesteld bij de vaststelling van de TVL. Is een onderneming tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en ontvangt deze een subsidie van €25.000,- of meer, dan is een derdenverklaring nodig. Een onafhankelijke deskundige – een accountant, fiscalist of boekhouder – stelt deze verklaring op.

Ontvangt de ondernemer een subsidie van €125.000 of hoger, dan heeft hij een accountantsproduct nodig. Dit geldt voor TVL Q2 2021, TVL Q3 2021, TVL Q4 2021 en TVL Q1 2022. Het accountantsproduct voor de aanvraag TVL Q4 2021 wordt binnenkort beschikbaar gesteld. Het accountantsproduct moet direct bij de aanvraag en bij de vaststelling worden toegevoegd. Voor nadere informatie zie de website van RVO.

Publicatieverplichting

De gegevens van de aanvrager van de TVL-subsidie worden op de website van de Europese Commissie gepubliceerd. Het gaat daarbij onder meer om de naam en vestigingsplaats van de onderneming, de sector waarin de onderneming actief is, wel/geen MKB’er, het bedrag en het doel van de subsidie. De publicatie vindt plaats binnen één jaar na de datum van de verleningsbeschikking. De gegevens blijven minimaal 10 jaar beschikbaar.

De 10 meest gestelde ondernemersvragen over de TVL-regeling

Deze vragen zijn op 8-6-2022 geüpdatet

Ja, in het 1e kwartaal van 2022 staat de TVL open vanaf 28 februari 2022, 9:00 uur en sluit op 31 maar 2022, 17:00 uur voor ondernemers. TVL Q1 2022 is nagenoeg gelijk aan TVL Q4 2021 met uitzondering van de omzetverliesdrempel van 30%. De regeling TVL Q1 2022 is er voor ondernemers die in het 1e kwartaal van 2022 minimaal 30% minder omzet hebben ten opzichte van het 1e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020. Het subsidiepercentage is 100%. Dit betekent dat de ondernemer 100% van zijn vaste lasten ontvangt. Het gaat om de berekende vaste lasten en niet de werkelijke vaste lasten. Het maximale subsidiebedrag is €550.000 voor mkb-bedrijven en €600.000 voor grote ondernemingen (niet-mkb bedrijven).

Ondernemers moeten hun omzetbelastingaangifte bij de Belastingdienst corrigeren. In de TVL-aanvraag en bij de vaststelling kan de ondernemer of de accountant direct het juiste bedrag voor de omzet invullen.

 • De tegemoetkoming wordt berekend met het totale omzetverlies en een percentage vaste lasten per sector. Het percentage vaste lasten per sector is bepaald met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 • De berekening van de subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 100%.
 • De subsidie per onderneming is minimaal € 1.500 en maximaal € 550.000 (niet mkb-bedrijven €600.000).

Voor de bepaling van het omzetverlies dient dus gekeken te worden naar de omzet van de subsidieperiode in vergelijking met de omzet in de referentieperiode. De omzet uit de jaarrekening is leidend. Hierbij wordt vanuit praktisch oogpunt veelal aangesloten bij de btw-aangiftes. Wanneer de omzet uit de btw-aangifte echter niet representatief is (bijv. in geval van een fiscale eenheid voor de btw) dan is de omzet van de individuele onderneming niet te herleiden uit deze btw-aangifte en zal het omzetverlies met andere bewijsstukken moeten worden aangetoond, zoals bijvoorbeeld gegevens uit de financiële administratie van de onderneming die de TVL aanvraagt. De TVL wordt, behoudens de regeling voor grote ondernemingen (niet-MKB), namelijk op entiteit niveau van de betreffende MKB-onderneming aangevraagd en berekend.

Ook al heeft de onderneming gebruik gemaakt van de eerdere TVL-regelingen of de TOGS kan de onderneming gebruikmaken van de TVL Q4 2021. De compensatie van de TVL Q1 2022 gaat over de periode 1 januari tot en met 31 maart 2022 en komt bovenop de bijdrage van de TVL 1, TVL Q4 2020, TVL Q1 2021, TVL Q2 2021, TVL Q4 2021 en TOGS.

Als ondernemer kan zowel de TVL Q1 2022 als de NOW worden aangevraagd, waarbij de NOW de loonkosten deels compenseert en de TVL Q1 2022 voor andere vaste lasten een tegemoetkoming biedt. De TVL telt vanaf NOW 3.0 (tranche 3, Q4 2020) niet langer mee als omzet voor de NOW-regeling. Dit heeft tot gevolg dat het omzetverlies voor de NOW groter wordt en de NOW 3.0 subsidie en volgende hoger zal worden. Voor NOW 1.0 en 2.0 geldt dat de TVL nog wel meetelt als omzet waardoor de NOW-subsidie in die gevallen lager uitvalt. Met beide regelingen ontvangt de ondernemer meer subsidie.

De vaststelling van TVL Q2 2021 dient uiterlijk 8 maart 2022 te worden ingediend. Door het RVO is op of omstreeks 29 november 2021 een e-mail verstuurd inzake de vaststelling TVL Q2 2021. Indien deze e-mail niet is ontvangen, dient contact opgenomen te worden met het RVO.

Ondernemers met een TVL-aanvraag van € 125.000,- of meer, moeten vanaf TVL Q1 2021 een accountantsproduct meesturen. Ondernemers moeten het accountantsproduct direct meesturen bij het indienen van de vaststelling. Het accountantsproduct bij aanvraag tot vaststelling voldoet als ‘samenstellingsverklaring’ aan Standard 4416N. Indien de accountant vindt dat sprake is van bedreiging van de onafhankelijkheid van de accountant bij de jaarrekeningcontrole van de onderneming of groep, dan moet het accountantsproduct bij vaststelling volgens Standard 4400N worden opgesteld. Als je geen accountantsproduct verstrekt aan het RVO bij de vaststelling van de subsidie, dan wordt jouw TVL-aanvraag afgewezen.

Als de onderneming tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en ontvangt een subsidie van € 25.000 of meer, dan dient bij de TVL-aanvraag Q1 2022 een derdenverklaring te worden verstrekt.

Wanneer de onderneming een aanvraag doet van € 125.000 of meer, dan dient een accountantsproduct bij de TVL-aanvraag te worden verstrekt. Het accountantsproduct bij aanvraag voldoet als ‘rapport van feitelijke bevindingen’ aan Standard 4400N. Het is verstandig om tijdig contact op te nemen met de accountant.

Let op: Het is niet mogelijk om het accountantsproduct van de TVL-aanvraag Q1 2022 na te sturen.

In het licht van de afbouw van de contactbeperkende maatregelen, het centraal stellen van een open samenleving, de nadelige effecten van de steunpakketten en de huidige stand van de economie en arbeidsmarkt heeft het kabinet besloten om het steunpakket niet te verlengen na het eerste kwartaal van 2022. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL en het generieke uitstel van belastingbetalingen vanaf die datum ophouden. Verschillende specifieke regelingen, zoals een deel van de (garantie)regelingen lopen wel door.

Ja, als startende ondernemer kan vanaf dinsdag 7 juni 2022, 09:00 uur tot dinsdag 2 augustus 2022, 17:00 uur de TVL Q4 2021 en TVL Q1 2021 worden aangevraagd mits aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan. De TVL voor startende ondernemers is alleen bestemd voor mkb-ondernemers. Voor het 4e kwartaal van 2022 moet de onderneming na 30 juni 2020 en uiterlijk op 30 juni 2021 bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven. Het minimale omzetverlies is 20% ten opzichte van het 3e kwartaal van 2021. Voor het 1e kwartaal van 2022 moet de onderneming tussen 30 juni 2020  en 30 september 2021 bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven. Het minimale omzetverlies is 30% ten opzichte van het 3e kwartaal van 2021. Ondernemers die in het 3e kwartaal van 2021 zijn ingeschreven, tellen de eerste 3 kalendermaanden na inschrijving bij de Kamer van Koophandel als hun referentieperiode. Een onderneming die aan de subsidievoorwaarden voldoet, ontvangt minimaal € 1.500,- en maximaal € 100.000,- subsidie per kwartaal.

 Let op: de startersregeling is belast, in tegenstelling tot eerdere TVL-regelingen.

Over het bedrag dat aan subsidie is ontvangen, hoeft geen belasting te worden betaald met uitzondering van de startersregeling. Wel dient deze subsidie in de aangifte inkomstenbelasting te worden opgenomen. De TVL dient in de aangifte aankomstenbelasting over 2022 bij de rubrieken ‘Vrijgestelde winstbestanddelen’ en Buitengewone baten en lasten te worden vermeld. De Belastingdienst ziet de TVL niet als belastbare winst. Er wordt dus geen inkomstenbelasting over betaald. De vaste lasten als ondernemer (zoals h uur van het bedrijfspand en verzekeringen) kunnen afgetrokken worden van de winst.

Let op: de startersregeling is belast, in tegenstelling tot eerdere TVL-regelingen. De starterssubsidie telt mee als omzet voor de inkomsten- en omzetbelasting.

Hulp nodig? Onze specialisten staan voor je klaar!

Wil je meer informatie over de TVL of heb je een specifieke vraag die niet in dit artikel terug te vinden is? Neem dan contact op met één van onze specialisten: Joyce de Graaff of Bas Jeckmans. Zij zijn bereikbaar per telefoon via 088 -1211 443 (Joyce) of 088 - 1211 346 (Bas) of per mail via onderstaande buttons. Ze helpen je graag verder!

bas-joyce

Hulp nodig als gevolg van de coronacrisis?

Neem contact op met de specialisten van Bol Adviseurs. Zij helpen je graag verder!