Nieuws & Blogs

Ministerraad akkoord met wetsvoorstel verplichte certificering voor uitzendbureaus

|

De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel verplichte certificering voor uitzendbureaus. Het doel van de wet is dat uitzendbureaus al hun werknemers onder goede werk- en woonomstandigheden laten werken. Daarvoor moeten alle uitzendbureaus gaan voldoen aan een certificeringsplicht. Er komt tevens een nieuw openbaar register van gecertificeerde uitzendbureaus.

Het nieuwe stelsel

Het voorgestelde nieuwe stelsel lijkt voor wat betreft de controle en het openbare register op de huidige vrijwillige certificering via de SNA (NEN 4400-1 en NEN 4400-2), maar er zijn ook belangrijke verschillen. Hieronder worden de hoofdlijnen van het nieuwe stelsel uiteengezet.

1. Periodieke controle

Evenals bij de huidige vrijwillige certificering via de SNA moeten uitzendbureaus aantonen dat ze voldoen aan de voorwaarden voor certificering. Hiervoor dienen periodieke controles door een geaccrediteerde externe inspectie instelling plaats te vinden.

2. Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Volgens het wetsvoorstel wordt het verstrekken van een VOG voor rechtspersonen een vereiste voor het hebben en behouden van certificering. Via deze eis, wordt voorkomen dat ondernemingen die relevante strafbare feiten op hun naam hebben staan, of waarvan een of meer bestuurders dat hebben, het certificaat kunnen verkrijgen of behouden.

De eis van een VOG geldt niet voor buitenlandse rechtspersonen omdat zij geen VOG kunnen aanvragen. Omdat een adequate toetsing van een buitenlandse verklaring die naar aard en strekking overeenkomt met een VOG niet goed mogelijk is, hoeft ook deze niet overlegd te worden.

3. Bankgarantie

Onderdeel van het nieuwe stelsel is ook een waarborgsom van € 100.000 via een bankgarantie (€ 50.000 voor startende ondernemingen). Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor ondernemingen bij wie het ter beschikking stellen van arbeidskrachten een gering onderdeel vormt van de totale bedrijfsactiviteit. Als het loon van terbeschikkinggestelden in het afgelopen jaar minder dan tien procent van de totale loonsom bedroeg, hoeft de onderneming geen bankgarantie te stellen.

4. Huisvesting

Als er sprake is van terbeschikkingstelling van arbeidsmigranten, is de uitlener vaak betrokken bij het aanbieden van de huisvesting. In die gevallen moet deze huisvesting aan dezelfde eisen voldoen als die gesteld worden aan huisvesting waarvoor inhouding op het wettelijk minimumloon plaatsvindt. De huisvesting moet daarmee ofwel aangeboden worden door een woningcorporatie, ofwel voldoen aan bij cao gestelde eisen en daarvoor gecertificeerd zijn.

5. Fiscale inlenersaansprakelijkheid

Op dit moment geldt een volledige vrijwaring van fiscale aansprakelijkheid voor de inlener als sprake is van een gecertificeerd uitzendbureau, voldaan wordt aan diverse administratieve voorwaarden en de inlener 25% van de factuur (inclusief btw) op de g-rekening van de uitlener stort. Is sprake van de verleggingsregeling voor de omzetbelasting dan bedraagt het percentage 20%.

In het nieuwe stelsel geldt alleen een vrijwaring als tenminste 35% van de factuursom op de g-rekening is gestort. Bovendien geldt als de inlener niet 35% van de factuursom op de g-
rekening stort, dat hij voor dit bedrag of, bij een lagere storting dan 35% voor het verschil,
aansprakelijk is tenzij de inlener tegenbewijs levert waaruit blijkt dat onbetaalde loonheffingen en omzetbelasting die betrekking heeft op de door hem ingeleende arbeidskrachten lager is.

Het storten op de g-rekening van de inlener wordt hierdoor nog belangrijker voor de inlener. Een g-rekening is echter ook in het nieuwe stelsel niet verplicht. De inlener en uitlener moeten daarover dus zelf contractuele afspraken (blijven) maken!

Tijdspad

Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de Raad van State gezonden. Vervolgens zal het wetsvoorstel in het voorjaar van 2023 naar de Tweede Kamer gaan. De bedoeling is dat in 2024 alle uitzendbureaus een certificaat moeten aanvragen en dat uitzendbureaus die zonder certificaten arbeidskrachten beschikbaar stellen, vanaf 1 januari 2025 beboet zullen worden. Ook inleners die uitzendkrachten van niet-gecertificeerde bureaus inlenen, kunnen dan een boete krijgen.

Vragen?

Heb je vragen over het wetsvoorstel? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze adviseurs. 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/12/09/ministerraad-akkoord-met-wetsvoorstel-verplichte-certificering-voor-uitzendbureaus.