Nieuws & Blogs

De 5 meest gestelde vragen over het lage-inkomensvoordeel (LIV)

|
LIV aanvragen

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is er reeds sinds 2017 voor werkgevers. Werkgevers ontvangen deze subsidie als zij medewerkers in dienst hebben in de lagere inkomensklasse. Om wat meer inzicht te geven in de voorwaarden, voordelen en beperkingen van deze loonkostensubsidie heb ik voor jou de meest gestelde vragen (én de antwoorden daarop) hieronder op een rijtje gezet.


1) Wanneer heeft een werkgever recht op het lage-inkomensvoordeel?

Je hebt recht op dit voordeel voor elke werknemer die voldoet aan vier voorwaarden. De werknemer:

 1. Is verzekerd voor de werknemersverzekeringen;
 2. Heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon (voor werknemers van 21 jaar en ouder);
 3. Heeft ten minste 1.248 verloonde uren per jaar (zie ook vraag 2: Wat zijn verloonde uren?);
 4. Heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

2) Wat zijn 'verloonde uren'?

De verloonde uren waar het LIV vanuit gaan, zijn uren waarover je loon betaalt aan een werknemer. Verloonde uren zijn dus:

  • Contracturen
   Dat wil zeggen: de uren die je met de werknemer bent overeengekomen. Hieronder vallen ook niet-gewerkte, maar wel volledig uitbetaalde uren. Bijvoorbeeld verlof of ziekte.
  • Uitbetaalde extra gewerkte uren
   Denk aan uitbetaalde overuren. Hieronder vallen ook niet-opgenomen, maar wel uitbetaalde verlofuren (afkoop verlofuren).

3) Hoe hoog is het lage-inkomensvoordeel?

Als je voor een werknemer recht hebt op LIV, dan ontvang je een bedrag per verloond uur. Hoeveel je voordeel voor een medewerker precies is, hangt dus af van het aantal verloonde uren. Daarnaast is ook zijn gemiddelde uurloon van invloed. Zie onderstaande tabel voor de huidige bedragen.

Gemiddeld uurloon *   LIV per werknemer   Maximale LIV per jaar ** 
Tussen € 12,04 en € 15,06   € 0,49 per verloond uur   € 960,00 per werknemer

Het gemiddeld uurloon is het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van
  * een volledig jaar (kolom 8 van de loonstaat) gedeeld door het aantal verloonde uren in dat jaar.
** Dit maximum geldt bij een 38-urige werkweek. Als een werknemer meer dan 38 uur werkt, dan
     ontvang je nooit meer dan deze maximale bedragen.

 

LIV Rekenvoorbeeld
Je hebt voor een werknemer recht op het LIV.
Hij heeft 1.500 verloonde uren over het hele jaar.
Zijn jaarloon is € 19.000,00.


Het gemiddelde uurloon is voor deze werknemer:
€ 19.000,00 / 1.500 verloonde uren =  € 12,66.

Met dit uurloon valt de medewerker in de categorie waarvoor je een bedrag aan LIV ontvangt
(€ 0,49 per uur).
Jouw LIV voor deze werknemer wordt in dit jaar dan:
1.500 verloonde uren x € 0,49 = € 735,00


Voor jeugdige werknemers van 18 t/m 20 jaar (peildatum 31-12-2022) heeft u recht op de Jeugd-LIV op basis van onderstaande tabel. Voor 21-jarige is deze komen te vervallen per 2020 omdat zij recht hebben op volledig minimumloon sinds 1 juli 2019). De eis van 1248 verloonde uren geldt niet voor het jeugd-LIV.

Leeftijd Gemiddeld uurloon onder en bovengrens   LIV per uur   Maximum per jaar
18 Tussen € 6,12 en € 8,17   € 0,07   € 135,20
19 Tussen € 7,34 en € 10,89   € 0,08   € 166,40
20 Tussen € 9,79 en € 12,04   € 0,30   € 613,60


4)Hoe wordt het gemiddelde uurloon bepaald?

Het gemiddelde uurloon wordt bepaald door het fiscale jaarloon van 2023 te delen door de in 2023 verloonde uren. Het fiscale loon is het loon voor de loonheffingen, de grondslag voor de loonbelasting en premies volksverzekeringen.

Een werknemer met het minimumloon verdient soms toch minder dan 100% of meer dan 125% van dat minimumloon voor de toepassing van het LIV. Bijvoorbeeld als hij van jou ook toeslagen of bonussen krijgt (denk aan onregelmatigheidstoeslagen, overwerktoeslagen of prestatiebonussen). In zo’n geval verdient hij meer. Of wanneer je een pensioenpremie inhoudt op het loon. Daardoor verdient hij minder. In die gevallen voldoet hij niet aan de voorwaarden en heb je voor hem geen recht op het LIV.

5) Wat als een medewerker nét buiten de criteria valt?

Als een werknemer niet voldoet aan de voorwaarden (zie vraag 1), dan ontvangt de werkgever geen LIV. Zit een werknemer qua salaris net onder of net boven de genoemde loongrens? Of heeft deze net te weinig uren gewerkt? Dan ontvangt de werkgever dus geen LIV voor deze werknemer. In veel gevallen kan er wel bijgestuurd worden, waardoor de werknemer net wél binnen de criteria valt.

LIV-screening

Mijn collega's en ik kunnen je helpen om dit bij te sturen. Dat doen we met behulp van onze LIV-screening. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van jouw loonadministratie en de jaarprognose. Na de screening weet je welke werknemers in aanmerking zullen komen voor het LIV. Maar belangrijker: ook welke net buiten de grenzen van het LIV dreigen te vallen. Vervolgens geven wij aan wat je concreet kunt doen om ervoor te zorgen dat deze werknemers alsnog kwalificeren voor het LIV.

LIV screening aanvragen »