Belangrijkste wijzigingen in de incassowet toegelicht

Op 8 januari 2012 gepubliceerd door Bol Adviseurs (Algemene Publicatie)

De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten neemt in de praktijk soms buitensporige vormen aan. De overheid wil met name consumenten beschermen tegen dergelijke onredelijke kostenposten. Sinds 1 juli 2012 is daarom de Wet Normering Incassokosten van kracht. Wat is de situatie?

Als een factuur te lang open staat, dan herinnert u uw debiteur aan de uitgebleven betaling. U gunt hem nog wat tijd om tot betaling over te gaan. Vaak volgt daarna nog een tweede en laatste termijn tot het voldoen van de betaling. Daarna belandt u in ‘incassoland’.

U dient vast te stellen of de vordering opeisbaar is. Bij twijfel over de opeisbaarheid is het te adviseren een ingebrekestelling te versturen. Op grond van de wet bent u vanaf het moment dat uw debiteur in verzuim is, gerechtigd de wettelijke (vertragings-)rente in rekening te brengen. Vervolgens start u het incassotraject. Van uw debiteur vordert u een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Raadpleeg ook uw Algemene Voorwaarden, deze bevatten vaak een bepaling hieromtrent.

De belangrijkste wijzingen in de nieuwe incassowetgeving?

De nieuwe regelgeving geldt voor vorderingen welke opeisbaar zijn na 1 juli 2012. De regeling heeft in elk geval betrekking op vorderingen tot betaling van een geldsom. Verbintenissen tot schadevergoeding vallen in beginsel buiten de wettelijke regeling. Dit is anders indien tussen partijen een akkoord is bereikt over de hoogte van de schade en zij dit hebben vastgelegd in bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst of in geval sprake is van vervangende schadevergoeding.

Aan welke nieuwe richtlijnen u zich moet houden, is afhankelijk van enkele factoren. In onderstaand schema hieronder kunt u zien welke vragen u zich moet stellen.

Hieronder een opsomming van de belangrijkste aandachtspunten:

Mogelijkheid tot afwijken van de nieuwe regels?

  • De incassowetgeving is dwingendrechtelijk van aard ten aanzien van vorderingen op consumenten. Afwijking van de regeling is slechts mogelijk ten voordele van een consument.
  • Handelt de debiteur in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan mag ten nadele van de wettelijke regeling worden afgeweken, mits dit tussen partijen is overeengekomen bij overeenkomst of Algemene Voorwaarden. Zijn over de incassokosten geen specifieke afspraken gemaakt, dan geldt onverkort de wettelijke regeling.

Herstel betalingsachterstand

  • Is de debiteur een consument dan moet deze schriftelijk worden aangemaand, voordat incassokosten verschuldigd worden. De aanmaning mag niet eerder worden verzonden dan na het intreden van het verzuim. Aan de debiteur wordt een termijn van 14 dagen geboden tot herstel van de betalingsachterstand.
  • Bovendien dient de debiteur te worden geïnformeerd over de in rekening te brengen vergoeding voor incassokosten. Worden lagere kosten in rekening gebracht dan hetgeen wettelijk is toegestaan, dan dient ook de hoogte van de maximale incassokosten te worden vermeld.

Berekening incassokosten

Een belangrijk onderdeel van de wijzigingen in de wetgeving, beperken de hoogte van het bedrag dat u mag berekenen voor de incassokosten. Een overzicht vindt u in tabel hieronder. Het berekenen van incasso is verder nog aan een aantal andere beperkingen gebonden:

  • Incassokosten mogen alleen berekend worden over de hoofdsom (derhalve niet over in rekening gebrachte wettelijke rente, tenzij het incassotraject langer duurt dan een jaar).
  • Is een schuldeiser geen BTW-plichtige ondernemer of heeft de vordering betrekking op een vrijgestelde prestatie, dan mag de vergoeding van de (genormeerde) incassokosten worden verhoogd met een percentage gelijk aan het BTW-percentage.
  • Wordt het incassotraject gelijktijdig ingezet voor meerdere openstaande vorderingen op één debiteur? Dan kunt u voor de berekening van de incassokosten de hoofdsommen bij elkaar optellen.

 

Stel je vraag aan Bol Adviseurs

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur ons dan een bericht.