Wijziging detachering werknemers naar Duitsland

Op 29 oktober 2020 gepubliceerd door Bol Adviseurs (Algemene Publicatie)

Op 30 juli 2020 is een wijziging van de Duitse wet op het detacheren van werknemers naar Duitsland (Arbeitnehmerentsendegesetz) in werking getreden. De wijziging houdt o.a. een uitbreiding van het loonbegrip in, regelingen over het verrekenen van kostenvergoedingen en regelingen over onderkomen dat aan gedetacheerde werknemers ter beschikking wordt gesteld.

Loonbegrip

Het nieuwe wetsartikel § 2a van het Arbeitnehmerentsendegesetz bepaald dat bij het loonbegrip horen alle in geld of natura verstrekte bestanddelen van de beloning, zoals basissalaris, toeslagen voor overuren, diplomatoeslagen en gratificaties. Van belang is bovendien dat ook de Duitse regelingen die het tijdstip van loonbetaling betreffen van toepassing zijn op gedetacheerde werknemers. Voor bepaalde bedrijfstakken geldt daarnaast dat op basis van een Duitse cao een hoger loon moet worden betaald dan het algemene minimumloon.

Integraal toepassen van Duits arbeidsrecht

Een belangrijke wijziging van de Duitse wet op het detacheren van werknemers naar Duitsland is ook de verplichting om het Duitse arbeidsrecht in beginsel integraal toe te passen op werknemers die langer dan twaalf maanden naar Duitsland zijn gedetacheerd. Een uitzondering van dit beginsel geldt voor regelingen over het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten, voor pensioenregelingen en voor post-contractuele concurrentiebedingen. De termijn van twaalf maanden kan onder bepaalde voorwaarden worden verlengd naar 18 maanden. Dit is net als in Nederland gebaseerd op de aangepaste detacheringsrichtlijn.

Goed geïnformeerd werknemers detacheren

Toezichthoudende instantie voor de naleving van de Duitse wet op het detacheren van werknemers is over het algemeen de Duitse douane (Zoll). Deze heeft uitgebreide informatie in de Duitse en Engelse taal gepubliceerd over de voorwaarden die bij het detacheren van werknemers naar Duitsland van toepassing zijn. Daar is ook informatie beschikbaar over de beloning en andere arbeidsvoorwaarden die er aan gedetacheerde werknemers moeten worden verstrekt. Daarnaast kunnen de Duitse algemeen verbindende collectieve arbeidsovereenkomsten die werkgevers bij detachering eventueel in acht moeten nemen, worden gedownload.

Vanwege de wijzigingen is het voor alle werkgevers die werknemers tijdelijk in Duitsland te werk stellen raadzaam om voorafgaand aan de detachering naar Duitsland nog eens zorgvuldig na te gaan aan welke nieuwe verplichtingen zij moeten voldoen. Bij overtreding van de regelgeving kan er een boete worden opgelegd. Daarnaast kunnen ondernemingen van aanbestedingsprocedures worden uitgesloten.

Stel je vraag aan Bol Adviseurs

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur ons dan een bericht.