Wet DBA: Alleen de webmodule gaat door

Op 18 juni 2020 gepubliceerd door Bol Adviseurs (Algemene Publicatie)

Uit de Voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’ van 15 juni jongstleden blijkt dat het kabinet afziet van een minimumtarief voor zzp’ers en een zelfstandigenverklaring voor zelfstandigen die 75 euro of meer per uur verdienen. Beide voorstellen hebben geen draagvlak, leiden tot grote administratieve lasten en zijn moeilijk te handhaven.

De webmodule voor het beoordelen van de arbeidsrelatie wordt wel doorgezet. De uitkomsten van de webmodule geven (opdrachtgeversverklaring, indicatie dienstbetrekking of geen oordeel) beogen opdrachtgevers houvast te geven over de kwalificatie van de arbeidsverhouding. De uitkomst van de webmodule is niet juridisch bindend. Wel krijgt de opdrachtgever met de opdrachtgeversverklaring zekerheid dat een bepaalde opdracht buiten dienstbetrekking (en buiten fictieve dienstbetrekking) kan worden uitgevoerd. Voor deze opdracht heeft de opdrachtgever zekerheid dat geen loonheffing hoeft te worden ingehouden en afgedragen, en geen premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) hoeven te worden betaald. De vrijwaring geldt uiteraard alleen voor zover de vragen in de webmodule naar waarheid zijn ingevuld en er in de praktijk dienovereenkomstig wordt gewerkt. Het lijkt in die zin veel op de in 2016 afgeschafte VAR. Verschil is dat de opdrachtgever mede verantwoordelijke is voor de juistheid van de antwoorden die zijn ingevuld in de vragenlijst.

Opvallend is dat binnen de (zeer kleine) geteste groep, slechts een kwart van de casussen resulteert in een opdrachtgeversverklaring. Bovendien wordt voor bijna de helft van de casussen een ‘Indicatie dienstbetrekking’ afgegeven. Voor 2016 eisten veel opdrachtgevers een VAR voordat zij een zzp’er buiten (fictieve) dienstbetrekking inhuurden. Als opdrachtgevers dat uitgangspunt ook volgen voor de webmodule en opdrachtgeversverklaring dan zullen veel zzp’ers vanaf 2021 een discussie krijgen met hun opdrachtgevers over de wijze waarop de arbeidsrelatie wordt vormgegeven.

Het kabinet wil dit najaar starten met een pilot van de webmodule. Opdrachtgevers kunnen in deze pilotfase nog geen zekerheid ontlenen aan de uitkomsten van de module. Wel biedt de webmodule in deze fase een indicatie of het nodig is de arbeidsrelatie met ingehuurde zzp’ers nader tegen het licht te houden voordat het handhavingsbeleid wordt aangescherpt. Het huidige handhavingsbeleid (zie hier) blijft in elk geval van kracht tot 1 januari 2021.

Stel je vraag aan Bol Adviseurs

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur ons dan een bericht.