Registratieverplichting UBO-register voor juridische entiteiten

Op 19 augustus 2019 gepubliceerd door Bol Adviseurs (Algemene Publicatie)

Vanaf 10 januari 2020 zijn UBO’s van bepaalde juridische entiteiten verplicht zich te registreren in het  Nederlandse UBO-register. Het UBO-register zal worden gekoppeld aan het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.  De Ultimate Beneficial Owner oftewel de “UBO” is de natuurlijke persoon die de uiteindelijk eigenaar is (evenals iedere bestuurder) van of zeggenschap heeft over een in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven vennootschap of andere juridische entiteit.

Om welke juridische entiteiten gaat het?

De navolgende juridische entiteiten vallen onder de registratieplicht:

 • Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en niet beursgenoteerde naamloze vennootschappen;
 • Europese naamloze vennootschappen, Europees economische samenwerkingsverbanden en Europese coöperatieve vennootschappen;
 • Coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen;
 • Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid die een onderneming drijven;
 • Stichtingen, waaronder stichtingen met een ANBI-status en stichtingen administratiekantoor (‘STAK’s’);
 • De personenvennootschappen: maatschappen, commanditaire vennootschappen en vennootschappen onder firma; en
 • Rederijen

Een onderneming die niet (meer) in Nederland is gevestigd maar die wel toebehoort aan een in Nederland opgerichte maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap of rederij, dient zich wel (opnieuw) te registreren. Er komt nog een afzonderlijk wetsvoorstel voor trusts en juridische entiteiten die niet in het handelsregister zijn geregistreerd, zoals fondsen voor gemene rekening.

De navolgende juridische entiteiten vallen niet onder de registratieplicht:

 • Eenmanszaken;
 • Publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • Informele verenigingen;
 • De kerkgenootschappen;

Welke gegevens?

Welke gegevens worden opgenomen in het UBO-register?

 • Naam;
 • Geboortemaand en geboortejaar;
 • Nationaliteit;
 • Land van verblijf;
 • Aard en omvang van het economische belang gehouden door de UBO (bandbreedtes van steeds 25%, dus tussen de 25% en 50% en 50% en 75% etc., geen vermelding van geldbedragen in het UBO-register)

Een aantal gegevens zijn niet openbaar toegankelijk en kunnen slechts worden ingezien door de bevoegde autoriteiten en Financiële Inlichtingen Eenheid (‘FIE’). De bevoegde autoriteiten (zoals de notaris, de Autoriteit Financiële Markten en de Belastingdienst) en de FIE kennen in dit verband een geheimhoudingsplicht, te weten:

 • Geboortedag, -plaats en -land;
 • Adres;
 • Burgerservicenummer (BSN) en/of buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN);
 • Afschrift van documenten op grond waarvan de identiteit van de UBO is geverifieerd;
 • Afschrift van documenten waaruit blijkt waarom de ingeschreven persoon de UBO-status heeft en waarmee de aard en omvang van het economische belang van de UBO wordt aangegeven.

Uiterste registratiedatum

Juridische entiteiten die reeds bestaan, krijgen achttien maanden de tijd om aan de registratieplicht te voldoen. Deze termijn begint direct na inwerkingtreding van de Richtlijn en zal hoogstwaarschijnlijk eindigen op 10 juli 2021.

Voor nieuw op te richten juridische entiteiten na 10 januari 2020 geldt dat ze zich dienen te registeren in het UBO-register.

Sancties

Wanneer een juridische entiteit zich niet houdt aan de verplichting tot het inschrijven van de UBO in het Handelsregister kan sprake zijn van een bestuursrechtelijke sanctie (een last (verplichting) onder een dwangsom of een bestuurlijke boete). Een strafrechtelijke sanctie als gevolg van het plegen van een economisch delict zal aan de orde zijn indien zich verzwarende omstandigheden voordoen, zoals het opzettelijk doorgeven van onjuiste UBO-informatie.

Inschrijven in het UBO-register

Navraag bij de Kamer van Koophandel leert dat het momenteel nog onduidelijk is hoe bestaande juridische entiteiten zich in het UBO-register dienen te in te schrijven. De Kamer van Koophandel verwacht omstreeks november 2019 uitsluitsel te kunnen bieden omtrent de inschrijving van bestaande juridische entiteiten in het UBO-register.

Indien je verdere vragen hebt over de gevolgen van deze Richtlijn voor jouw juridische entiteit, dan kun je altijd contact opnemen met Bol Adviseurs.

Stel je vraag aan Bol Adviseurs

Heb je een vraag naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur ons dan een bericht.