Hoge Raad maakt einde aan het slapende dienstverband

Op 12 november 2019 gepubliceerd door Bol Adviseurs (Algemene Publicatie)

Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad haar lang verwachte oordeel gegeven: een werkgever is op grond van goed werkgeverschap verplicht om op verzoek van de werknemer het slapende dienstverband te beëindigen onder toekenning van de transitievergoeding.

Slapend dienstverband

Een ‘slapend dienstverband’ ontstaat wanneer een werkgever na afloop van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van twee jaar de arbeidsovereenkomst niet beëindigt. De arbeidsovereenkomst bestaat dan nog wel maar de werknemer ontvangt geen loon meer en verricht geen werkzaamheden meer, het dienstverband is ‘slapend’ geworden. Op deze wijze konden werkgevers voorkomen dat aan een werknemer de transitievergoeding moest worden betaald nadat eerder al twee jaar loon was doorbetaald.

Wet compensatie transitievergoeding

Per 1 april 2020 treedt de Wet compensatie transitievergoeding in werking. Op grond van deze wet kunnen betaalde transitievergoedingen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (twee jaar ziekte) bij het UWV worden gedeclareerd. Deze wet heeft terugwerkende kracht voor betaalde transitievergoedingen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid vanaf 1 juli 2015. Dus ook in het verleden betaalde transitievergoedingen kunnen worden gedeclareerd bij UWV, let op dat deze verzoeken voor 1 oktober 2020 dienen te zijn ingediend bij UWV.

Advies advocaat-generaal

Op 18 september 2019 oordeelde advocaat-generaal De Bock reeds dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap in beginsel verplicht is om een ‘slapend dienstverband’ te beëindigen onder betaling van de transitievergoeding. Dit omdat er tegenwoordig een compensatieregeling voor deze transitievergoeding bestaat en het de bedoeling van de wetgever is om de situatie van de ‘slapende dienstverbanden’ te beëindigen.

Uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt in lijn met het advies van de advocaat-generaal. De Hoge Raad heeft beslist dat een werkgever in beginsel verplicht is om in te stemmen met een voorstel van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en om daarbij de transitievergoeding te betalen waarop de werknemer recht zou hebben op de dag volgend op het moment van twee jaar ziekte. De Hoge Raad geeft daarbij aan dat de wetgever met de Wet compensatieregeling transitievergoeding beoogt een einde te maken aan het verschijnsel ‘slapende dienstverbanden’. Het argument dat een werkgever op hoge kosten wordt gejaagd, gaat hierdoor niet meer op.

Op de werkgever rust daarom in principe de verplichting om het ‘slapende dienstverband’ te beëindigen onder betaling van een bedrag ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding. Dit kan anders zijn als de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie.

Risico werkgevers

Gezien het oordeel van de Hoge Raad over de afdwingbaarheid van de vergoeding en het feit dat de berekeningswijze van de transitievergoeding per 1 januari 2020 wijzigt, bestaat de kans dat werknemers met een ‘slapend dienstverband’ zich alsnog zullen gaan melden bij de werkgever met het verzoek om de arbeidsovereenkomst te beëindigen onder toekenning van de transitievergoeding.

Hierbij spelen ook overgangsrechtelijke perikelen die werkgevers goed in de gaten moeten houden. Houdt er in elk geval rekening mee dat voor de compensatieregeling geldt dat bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst in 2020 de compensatie wordt berekend aan de hand van de nieuwe berekeningswijze voor de transitievergoeding onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans, hierdoor zal de compensatie van de transitievergoeding lager uitvallen. Ook zouden werknemers met schadeclaims kunnen gaan dreigen.

Onze arbeidsjuristen staan voor u klaar

Mocht u vragen hebben over de consequenties van een ‘slapend dienstverband’ of vragen hebben over de transitievergoeding en/of het compensatievoorstel transitievergoeding neem dan contact op met Bas Jeckmans of Joyce de Graaff.

Stel je vraag aan Bol Adviseurs

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur ons dan een bericht.