Coronadossier – Overzicht steunmaatregelen

Steunmaatregelen voor banen en economie
De maatregelen op een rij

Het kabinet heeft dinsdag 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast gezondheid ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen, wordt zelfstandigen een overbrugging geboden en is het mogelijk om via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden het geld in bedrijven te houden.

Het noodpakket bestaat uit de volgende steunmaatregelen:

Let op! Veel van de maatregelen zijn nog niet tot in detail uitgewerkt. Dat zal de komende tijd gebeuren. We houden dat voor je in de gaten.

1. Tegemoetkoming in loonkosten – werktijdverkorting wordt NOW
2. Tijdelijke aanpassing datum WW-premiedifferentiatie
3. Inkomensaanvulling voor zelfstandig ondernemers tot sociaal minimum
4. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
5. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
6. Verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling
7. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Q-credits
8. Tijdelijk borgstelling land- en tuinbouwbedrijven
9. Compensatieregeling getroffen sectoren
10. Corona-OverbruggingsLening (COL) en Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS)

Terug naar Coronadossier

1. Tegemoetkoming in loonkosten – Werktijdverkorting wordt NOW

Per 17 maart 2020 is  de werktijdverkorting (WTV) komen te vervallen en vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Werkgevers, met een verwacht omzetverlies van tenminste 20%, kunnen met deze nieuwe regeling een aanvraag (laten) indienen bij UWV voor een tegemoetkoming in loonkosten van maximaal 90%. Het loon dient voor 100% doorbetaald te worden en er mag geen bedrijfseconomisch ontslag plaatsvinden. Is de aanvraag akkoord dan ontvangen ondernemers een voorschot van UWV van 80% over de te verwachten tegemoetkoming.

Voor meer specifieke informatie over de NOW-regeling klik je op onderstaande button

Meer over de NOW-regeling

2. Tijdelijke aanpassing datum WW-premiedifferentiatie

Sinds 1 januari betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Ook moet de hoge WW-premie worden betaald voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals in de zorg. Het kabinet bereidt een aanpassing voor om deze effecten weg te nemen.

Werkgevers hadden tot 1 april 2020 de tijd om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Vanwege het coronavirus wordt deze periode verlengd tot 1 juli 2020.

3. Inkomensaanvulling voor zelfstandig ondernemers tot sociaal minimum

Ter ondersteuning van zelfstandigen, waaronder ZZP’ers, wordt een versoepelde regeling ingesteld zodat het bedrijf voorgezet kan worden. Voor een periode van drie maanden kunnen zelfstandigen, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de samenstelling van het huishouden en bedraagt ongeveer €1500 netto per maand.

In deze tijdelijke bijstandsregeling is er voor zelfstandige ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Het kabinet streeft ernaar om deze aanvulling binnen 4 weken te regelen i.p.v. 13 weken. Daarnaast wordt het mogelijk om een voorschot te ontvangen. Sommige gemeenten bieden nu al de mogelijkheid een voorlopige aanvraag voor deze bijzondere vorm van bijstand in te dienen.

Deze Tozo-regeling wordt verlengd tot 1 oktober 2020. De verlengde regeling zal een partnerinkomenstoets bevatten. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum zullen onder deze regeling geen aanspraak meer kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Bij de aanvraag van deze regeling wordt verzocht om een verklaring van de onderneming en diens partner dat sprake is van een situatie waarin het huishoudinkomen onder het sociaal minimum terecht is gekomen als gevolg van de coronacrisis. Ook de mogelijkheid om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen zal voor zelfstandig ondernemers beschikbaar blijven. De uitwerking van deze nieuwe regeling is nog niet gepubliceerd.

4. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. Zodra dit is toegekend, stopt de Belastingdienst de invorderingen direct. Dit geldt onder andere voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging gaat gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt.

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, heeft het kabinet fiscale maatregelen genomen die de liquiditeitspositie van ondernemers ondersteunen: bij betalingsproblemen als gevolg van de corona-uitbraak wordt bijzonder uitstel van betaling verleend. Het bijzonder uitstel van betaling geldt onder andere voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting.

Bijzonder uitstel van betaling
Voor onder andere de aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting kan bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd. Na een ingediend verzoek zal automatisch 3 maanden uitstel van betaling worden verleend indien je in het verzoek daartoe opneemt dat je door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Voor uitstel langer dan 3 maanden is een aanvullend verzoek met aanvullende informatie nodig. Alle verzoeken zullen uiteindelijk door de Belastingdienst beoordeeld gaan worden.

Lees ook ons stappenplan: Hoe vraag ik uitstel van betaling aan bij de Belastingdienst.

Naar Stappenplan

5. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.

Met de GO helpt het ministerie van economische Zaken en Klimaat (EZK) zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

6. Verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB-regeling borg voor kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, in de regel hun eigen bank.

De omvang van de garantie van de overheid van het borgstellingskrediet in de BMKB-regeling is vanwege het coronavirus verhoogd van 50% naar 75% voor een periode van een twee. Deze regeling zal ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekeningcourantkredieten met een looptijd tot twee jaar.

7. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Denk aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening.

Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

8. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.

Met ingang van woensdag 18 maart 2020 kunnen agrarische ondernemers met liquiditeitsproblemen als gevolg van de uitbraak van Covid-19 bij hun bank werkkapitaal kredieten aanvragen. Klik hier voor meer inhoudelijk informatie over deze regeling.

9. Compensatieregeling getroffen sectoren

Ondernemers die direct zijn getroffen door de coronamaatregelen en hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen, kunnen een tegemoetkoming verwachten van een eenmalig vast bedrag van €4.000 voor de periode van drie maanden. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kun je aan de hand van je KvK-nummer of je SBI-code vinden en controleren of jouw onderneming in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming. Tevens staan op de website de voorwaarden van deze tegemoetkoming vermeld.

Het gaat in het bijzonder om de horeca, de cultuursector, detailhandel en de reisbranche. Maar ook sectoren waar het grootste deel van activiteiten noodgedwongen gestaakt moeten worden door de 1,5 meter afstandseis, zoals schoonheidssalons en kappers. Op 7 april 2020 is bekend gemaakt dat naar verwachting op 15 april de lijst met SBI-codes (aanvullende sectoren) zal worden aangevuld.

Gedurende de periode van 27 maart 2020 vanaf 16:30 uur tot en met vrijdag 26 juni 17:00 uur is het mogelijk om deze tegemoetkoming aan te vragen. Je kunt jouw aanvraag doen op de website van het rvo.

Tegemoetkoming vaste lasten MKB
Voor de onderdelen van het brede MKB die het hardst geraakt worden door de coronacrisis doordat ze de effecten voelen van de overheidsmaatregelen komt een regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Deze bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van €50.000 voor vier maanden tot 1 oktober 2020. De sectoren die onder de huidige TOGS vallen komen hiervoor in aanmerking. De uitwerking van deze nieuwe regeling is nog niet gepubliceerd.

10. Corona-OverbruggingsLening (COL) en Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS)

De Corona-OverbruggingsLening (COL)-faciliteit is er voor, zoals door het kabinet aangekondigd, startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. Het gaat hierbij om bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn.

Daarnaast staat de COL-faciliteit onder condities open voor mkb-ers die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen (bijv. door ingehouden winsten) en die geen bancaire financieringsrelatie hebben. Dit met uitzondering van een beperkte bancaire rekening-courantverhouding.

De omvang van de te verstrekken financiering bedraagt minimaal €50.000 en maximaal €2/mio voor een looptijd van 3 jaar (met mogelijkheid tot verlenging). Het rentepercentage bedraagt 3% per jaar plus een premium van 2% per jaar. Uitgesloten zijn retail, horeca, kleine zakelijke ondernemingen en ZZP-ers. De financiering wordt verstrekt door de regionale ontwikkelingsmaatschappijen.

Hulp nodig als gevolg van de Coronacrisis?

Het Coronacrisis-team staat voor je klaar!

Je kunt contact opnemen met door het formulier hiernaast in te vullen of via deze pagina van het Coronacrisis-team. Hier kun je dan per thema direct de betreffende specialist benaderen.

Terug naar Coronadossier