Nieuws & Blogs

Wetsvoorstel aandelenoptieregeling

|

Op 31 mei 2021 is de internetconsultatie voor het wetsvoorstel aandelenoptieregeling is gestart. Met het wetsvoorstel wordt beoogd om een aandelenoptierecht zoveel mogelijk in de heffing te betrekken op het moment waarop liquide middelen beschikbaar (kunnen) zijn. Hiermee wil de wetgever liquiditeitsproblemen die op het huidige heffingsmoment kunnen ontstaan voorkomen.

In de huidige regeling wordt een aandelenoptierecht in de heffing betrokken op het moment dat de aandelenopties worden uitgeoefend. In het voorstel wordt een aandelenoptierecht in de heffing betrokken op het moment dat de bij de uitoefening verkregen aandelen vervreemd kunnen worden en dus verhandelbaar zijn.

Onder verhandelbaar zijn wordt verstaan het moment waarop eventuele contractuele vervreemdingsrestricties worden opgeheven en de bij de uitoefening verkregen aandelen vervreemd kunnen worden. Dat is immers het moment dat de werknemer cash in handen kan krijgen door vervreemding van de aandelen. Of de werknemer daadwerkelijk kiest voor vervreemding is niet van belang. De aandelen worden in elk geval geacht verhandelbaar te zijn vijf jaar na beursgang van de vennootschap waarin de aandelen worden gehouden dan wel, indien deze vennootschap bij uitoefening van het aandelenoptierecht reeds beursgenoteerd is, uiterlijk vijf jaar na uitoefening van het aandelenoptierecht. Hiermee wordt het heffingsmoment geobjectiveerd en wordt langdurig uitstel van belastingheffing voorkomen.

Indien naast de contractuele beperking ook een wettelijke beperking geldt en deze wettelijke beperking na de periode van vijf jaar nog van toepassing is, wordt aangesloten bij het moment waarop de wettelijke beperking vervalt.

Een werknemer kan in plaats van de bovenstaande regeling ook kiezen voor heffing op het moment van uitoefening, conform de huidige regelgeving. De werknemer moet die keuze dan uiterlijk bij uitoefening schriftelijk kenbaar maken aan de werkgever.

Met de aanpassing van de fiscale regeling moet het aantrekkelijker worden om aandelenoptierechten als loon te verstrekken, met name voor start-ups en scale-ups.

De beoogde ingangsdatum van de nieuwe regeling is 1 januari 2022. De nieuwe wetgeving heeft geen gevolgen voor aandelenoptierechten die voor 1 januari 2022 zijn uitgeoefend of vervreemd. Voor andere aandelenoptierechten die voor 1 januari 2022 zijn overeengekomen is de nieuwe regeling wel van toepassing.