Nieuws & Blogs

Werkgevers: bereid je voor op het CO2-quotum

|

Om de afgesproken klimaatdoelen in het klimaatakkoord te halen zijn afspraken gemaakt over het verduurzamen van het bedrijfsleven. Voor organisaties met 100 werknemers of meer betekent dit dat er doelstellingen zijn geformuleerd om personenmobiliteit te verduurzamen. Het verduurzamen heeft betrekking op het woon-werk- en het zakelijke verkeer van alle werknemers. Grote werkgevers moeten op deze manier samen één megaton CO2-winst behalen in 2030. 

Vanaf 1 januari 2024 zullen grote werkgevers jaarlijks gegevens zoals, gereden autokilometers voor woon-werk- en zakelijk verkeer, uitgesplitst naar brandstofsoort moeten aanleveren, waarmee de totale uitstoot door werkgebonden personenmobiliteit van het bedrijf wordt gerapporteerd.

Toekomstverwachting

De regeling blijft bestaan uit een rapportageplicht zolang de bedrijven op koers liggen, en blijkt dat de CO2-uitstoot de komende jaren voldoende afneemt. Is dat niet het geval dan zal vanaf 2026 een individuele norm per bedrijf worden ingevoerd. Bedrijven worden verplicht maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot van werk gebonden personenmobiliteit te verminderen. Bij inwerkingtreding van de regeling wordt dus nog geen wettelijke norm opgelegd en kunnen bedrijven kiezen voor de verduurzamingsmethode die bij hun past, zolang het maar tot een verlaging van de CO2-uitstoot leidt.

Administratieve last

Het rapporteren van de CO2-uitstoot zorgt voor een extra administratieve last voor werkgevers, al wordt getracht de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken. Veel noodzakelijke gegevens liggen mogelijk reeds vast en middels een nog te ontwikkelen digitaal platform komen rapportages, alsmede rekenmodellen voor het berekenen van de CO2-uitstoot beschikbaar.

Het nieuwe besluit in verband met het beperken van emissies van kooldioxide door verkeer gaat naar verwachting in op 1 januari 2024. De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is echter nog niet definitief.