Nieuws & Blogs

Verdragstoepassing Nederland en Duitsland tijdens coronacrisis

|

De overeenkomst tussen Nederland en Duitsland inzake de fiscale behandeling van grensarbeiders die als gevolg van de coronacrisis verplicht thuiswerken of thuis blijven zonder te kunnen werken is wederom verlengd, nu tot eind maart 2022. Ook de overeenkomst die Nederland met België heeft gesloten over dit onderwerp is tot dezelfde datum verlengd.

Thuiswerken

Indien werknemers uitsluitend als gevolg van het coronavirus of maatregelen met betrekking tot het coronavirus thuiswerken mogen deze werkdagen toegerekend worden aan het verdragsland waar zij gewerkt zouden hebben zonder het coronavirus. Hierdoor blijft de verdeling van de belastingheffing tussen beide landen gelijk aan de situatie voor het coronavirus. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • deze fictie wordt in beide landen uniform toegepast;
  • de werknemer houdt een passende administratie bij (d.w.z. een attest van de werkgever van die thuiswerkdagen waaruit de directe link met de maatregelen in verband met corona blijkt);
  • het loon van de thuiswerkdagen wordt daadwerkelijk belast in het verdragsland waar gewerkt zou zijn.

Inactief met loondoorbetaling

Wanneer een werknemer door de maatregelen in verband met het coronavirus met behoud van salaris thuis zit, wordt voor de toepassing van het belastingverdrag gedaan alsof de werknemer zijn of haar werkzaamheden bleef uitoefenen conform de verdeling van werkdagen die zonder corona zou hebben gegolden. De belastingheffing wordt dus niet beïnvloed door de omstandigheid dat de werknemer tijdelijk niet kan werken.

Inactief met Duitse sociale uitkering

Inwoners van Nederland die normaal in Duitsland werken en nu inactief zijn vanwege maatregelen tegen het coronavirus, kunnen in plaats van hun reguliere salaris een Duitse arbeidsongeschiktheidsuitkering, werkloosheidsuitkering of faillissementsuitkering krijgen. Als het totale bruto bedrag van deze (en andere) uitkeringen van de Duitse sociale zekerheid in een kalenderjaar niet meer dan € 15.000 bedraagt, heeft Nederland op grond van artikel 17 van het verdrag het recht om deze Duitse sociale uitkeringen te belasten.

Aangezien de bovengenoemde Duitse sociale zekerheidsuitkeringen netto worden betaald en om te zorgen voor consistentie met de toepassing van het verdrag op de dagen dat de werknemer inactief thuis heeft doorgebracht met behoud van salaris, neemt Nederland een eenzijdige maatregel om deze sociale uitkeringen vrij te stellen van Nederlandse belasting.

Duur

Deze afspraken gelden voor de periode van 11 maart 2020 tot 31 maart 2022, en worden steeds met een maand verlengd zolang geen van beide landen de afspraak opzegt.

Nederlandse eenzijdige maatregel

Op 14 april 2021 is in de kamerbrief "beleidsbesluit fiscale maatregelen coronacrisis” goedgekeurd dat de uitkeringen “Kurzarbeitergeld”, “Insolvenzgeld” en “Arbeitslosengeld” ontvangen door een inwoner van Nederland in de periode van 11 maart 2020 tot en met 31 maart 2022 worden vrijgesteld. De genoemde uitkeringen worden in de Nederlandse belastinggrondslag opgenomen en de belasting wordt vervolgens verminderd met de Nederlandse belasting die naar evenredigheid kan worden toegerekend aan de ontvangen uitkeringen.

Voor deze goedkeuring gelden de volgende twee voorwaarden:
1. De belastingplichtige maakt voor het eerst aanspraak op “Kurzarbeitergeld”, “Insolvenzgeld” of “Arbeitslosengeld” op of na 11 maart 2020.
2. De belastingplichtige kan gegevens overleggen die onderbouwen dat aan de eerste voorwaarde is voldaan.