Nieuws & Blogs

Update: uitwerking Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) & BMKB Groen

|

De hoge energieprijzen raken veel ondernemers. Voor het grootste deel van het MKB komt er, net zoals voor huishoudens, een prijsplafond. Heeft de MKB ondernemer echter een energie-intensief bedrijf? Dan biedt de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) mogelijk tijdelijke financiële compensatie voor de fors gestegen energiekosten boven het prijsplafond. Energie besparen kan ook door het doen van verduurzamingsinvesteringen. Ga je hiervoor een financiering aan, beoordeel samen met jouw kredietverstrekker of Borgstelling MKB Groen (BMKB-G) meer ruimte biedt.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een compensatie op basis van de TEK moet de ondernemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. De energiekosten bedragen minimaal 7% van de omzet;
 2. De onderneming voldoet aan de Europese MKB definitie:
  - minder dan 250 werknemers in dienst;
  - jaaromzet bedraagt maximaal €50 miljoen;
  - jaarbalans bedraagt maximaal €43 miljoen;
  - bedrijf is gevestigd in Nederland en staat ingeschreven in het Handelsregister.
 3. De onderneming is vóór 1 januari 2023 gestart;
 4. De onderneming heeft een zakelijk energiecontract.

Het RVO toetst of voldaan wordt aan de energie-intensiteitseis (energiekosten minimaal 7% van de omzet). Dit wordt op de volgende wijze berekend:

 • Het verwachte gas- en elektraverbruik wordt bepaald aan de hand van historische gegevens over het jaarverbruik gas in m3 en de jaarafname elektriciteit in kWh. Deze gegevens worden opgevraagd bij de netbeheerders. De peildatum is 1 januari 2023.
 • Er wordt gerekend met een modelprijs voor gas en elektriciteit. Dit is het gemiddelde van het vierde kwartaal van 2022 van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde gas- en elektra prijzen voor consumenten. 
  -De modelprijs in 2022 voor gas is €2,41 per m3 gas;
  -De modelprijs in 2022 voor elektriciteit is €0,59 per kWh.
 • De omzet wordt bepaald aan de hand van omzetgegevens over het jaar 2022 uit de aangiften omzetbelasting.

Let op: over de energiekosten boven de drempelprijs wordt 50% subsidie verleend. De maximale subsidie bedraagt € 160.000 per onderneming, landbouwbedrijven daaronder begrepen. Het gaat om een totaalbedrag per verbonden onderneming, niet per energiecontract of per locatie/vestiging.

Tijdelijke regeling

De TEK-regeling biedt tijdelijke ondersteuning en is bedoeld voor de energiekosten in de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Het RVO wordt met de uitvoering van de TEK belast. Vanaf 21 maart 2023 tot en met 2 oktober 2023 om 17:00 uur is de regeling opengesteld en kan met terugwerkende kracht voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023 subsidie worden aangevraagd in één aanvraag. Het RVO streeft erna binnen acht weken na de aanvraag een besluit te nemen over de subsidieaanvraag. Beslist het RVO positief, dan wordt binnen een week een voorschot van 35% toegekend.

In tegenstelling tot eerdere berichten wordt nu gestreefd naar een openstelling van de TEK zo vroeg mogelijk in het eerste kwartaal van 2023. De precieze datum volgt later. 

Duurzaamheid

De TEK zal in de meeste gevallen geen volledige compensatie bieden voor de energiekostenstijging. Het kabinet blijft stimuleren dat ondernemers energiekosten kunnen besparen door verduurzaming. Om ondernemers hierbij te ondersteunen wordt de BMKB-Groen geïntroduceerd. Voor alle ondernemers geldt een borgstellingspercentage van 67,5% door de overheid aan de bank, dus nog 90% garantie op 75% van het borgstellingskrediet. Met deze regeling is er een gedeeltelijke garantstelling van de overheid jegens de bank voor het financieren van investeringen waarmee bedrijfspand of bedrijfsmiddelen worden verduurzaamd. De bank loopt dus minder risico en zal sneller geneigd zijn te financieren. Er geldt een lagere standaardpremie (provisie) van 2% voor borgstellingen met een looptijd tot en met 6 jaar en een premie van 3% voor borgstellingen met een looptijd van langer dan 6 jaar tot en met maximaal 12 jaar. Non-bancaire financiers kunnen de BMKB-Groen per 7 november openstellen. Banken hebben meer tijd nodig om de regeling uit te voeren en kunnen per 2023 de BMKB-Groen aanbieden.

Voor een beroep op de BMKB-Groen regeling gelden de volgende voorwaarden:

 • De BMKB-Groen is beschikbaar voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen.
 • Voor investeringen in bedrijfsmiddelen geldt wel dat die middelen opgenomen moeten zijn op de EIA-lijst. Deze lijst is op de website van RVO te raadplegen.
 • Investeringen in bedrijfspanden moeten minimaal tot energie-label C leiden.