Nieuws & Blogs

Ontbinding arbeidsovereenkomst mogelijk in geval van ziekmelding na ontslagaanvraag bij het UWV, maar voordat kantonrechter om ontbinding is verzocht

|

Als een werknemer zich pas ziek meldt ná een aanvraag bij het UWV voor bedrijfseconomisch ontslag, is het opzegverbod tijdens ziekte niet van toepassing. Als het UWV de aanvraag afwijst, kan de werkgever geen bezwaar maken tegen de beslissing van het UWV, maar wel binnen twee maanden een procedure bij de kantonrechter starten. De kantonrechter toetst de aanvraag helemaal opnieuw, zonder het besluit van het UWV hierbij te betrekken. Maar wat nu als de werknemer zich vóór de start van deze procedure ziek meldt?

De ontslagprocedure

Een werkgever dient in juni 2020 een ontslagvergunning in bij het UWV vanwege bedrijfseconomische redenen. Het UWV wijst de ontslagaanvraag af waarna de werkgever de rechter verzoekt de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Kort voordat de werkgever het verzoekschrift bij de rechter indient, meldt de werknemer zich ziek.

De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek van de werkgever af met een beroep op het opzegverbod tijdens ziekte. De kantonrechter redeneert dat de ontbindingsprocedure een nieuwe procedure is en omdat de werknemer zich vóór deze procedure ziek geeft gemeld, geldt volgens de kantonrechter het ontslagverbod bij ziekte.

Omdat werkgever niet in hoger beroep gaat wordt door de advocaat-generaal een vordering tot cassatie ‘in het belang der wet’ ingediend. De beslissing van de Hoge Raad heeft dan geen rechtsgevolgen voor de partijen in deze zaak, maar geeft alleen duidelijkheid voor vergelijkbare andere zaken in de toekomst.

Hoge raad

De Hoge Raad oordeelt dat het opzegverbod tijdens ziekte niet in de weg staat aan ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter wegens bedrijfseconomische omstandigheden als de werknemer ziek is geworden nadat de werkgever een ontslagaanvraag bij het UWV heeft ingediend.

Door deze uitzondering op het opzegverbod heeft de wetgever oneigenlijk gebruik door de werknemer van het opzegverbod tijdens ziekte willen ondervangen. Zou de uitzondering op het opzegverbod niet doorwerken in de ontbindingsprocedure, dan zou dat de werknemer een ontslag kunnen voorkomen door een strategische ziekmelding.

De uitzondering op het opzegverbod bij ziekmelding na de ontslagaanvraag bij het UWV werkt daarom door in een daarop volgende ontbindingsprocedure bij de kantonrechter.

Bron: Hoge Raad, 18-02-2022, ECLI:NL:HR:2022:276