Nieuws & Blogs

Nederland en Cyprus sluiten belastingverdrag

|

Nederland en Cyprus hebben op 1 juni 2021 een belastingverdrag ondertekend. In het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting is ook een antimisbruikbepaling opgenomen die voorkomt dat het verdrag alleen wordt gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Als hiervan sprake is, vervalt de mogelijkheid om een beroep te doen op de voordelen van het belastingverdrag. Met deze antimisbruikbepaling en de andere afspraken in het verdrag voldoet dit belastingverdrag aan de minimumstandaarden van het zogeheten BEPS (Base erosion and profit shifting)-project van de OESO/G20 tegen belastingontwijking.

Het verdrag zal nu in beide landen de vereiste goedkeuringsprocedure doorlopen voordat het in werking treedt. In Nederland wordt het verdrag eerst ter advisering voorgelegd aan de Raad van State en daarna ter goedkeuring aan het parlement.

Nederland heeft nu met alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) een belastingverdrag gesloten.

Bron: Ministerie van Financiën