Downloads  |  Veelgestelde vragen
Contact

Heeft u een vraag? Klik op de button om deze te stellen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Stel uw vraag

Onze contactgegevens »

Wat zijn risico’s bij samenwerking?

Samenwerken kan vele voordelen met zich mee brengen, maar er zijn ook risico’s. Zo bestaat het risico dat de bedrijfsculturen niet bij elkaar passen. Of het risico dat het samen op de markt gebrachte product niet aanslaat bij de gebruiker. Naast dergelijke culturele en financiële risico’s bestaan er ook juridische risico’s waar u als ondernemer rekening mee moet houden alvorens u tot een samenwerking of fusie overgaat.

Commerciële risico’s

Juridische risico’s

Veelgestelde vragen

Wat is het risico als een samenwerkingspartner failleert?

Antwoord: Formeel kunt u alleen aansprakelijk gesteld worden indien u zich jegens derden heeft verbonden om schulden voor een ander te betalen (bijvoorbeeld in de vorm van een borgstelling).
Als u echter uw joint venture aangaat in de vorm van een vennootschap onder firma en uw wederpartij failleert dan kan dit aansprakelijkheid van u meebrengen in hoedanigheid van firmant. Firmanten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de V.o.f..

Stel dat u met uw wederpartij heeft afgesproken dat ieder der samenwerkende partijen haar kosten aan de joint venture in rekening mocht brengen, maar dat deze pas betaald zouden worden als de joint venture ‘iets oplevert’ – hetgeen een vaak voorkomende afspraak is, dan ontstaat er een volgend risico bij faillissement. Op het  moment dat uw failliete wederpartij namelijk nog een vordering had op de joint venture wegens door haar verrichtte werkzaamheden (die dus nog onbetaald zijn gebleven) dan kan het zijn dat de curator de vordering alsnog bij de joint venture komt innen. Aangezien beide firmanten van een vennootschap onder firma hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de firma, betekent dit dat u deze kosten aan de curator dient te vergoeden.

Let daarbij op dat een vennootschap onder firma afgeleid kan worden uit de gemaakte afspraken, ook al heeft u niet de intentie gehad om een vennootschap onder firma aan te gaan, dan kan het dus zijn dat een rechter uiteindelijk concludeert dat u de joint venture in de vorm van een firma bent aangegaan.

Hoe kunnen twee bedrijfsculturen worden samengevoegd?

Antwoord: De zachte kant van een samenwerking in de vorm van bijvoorbeeld een fusie  is van belang voor een succesvol resultaat. Bol beschikt over adviseurs die u hierbij kunnen begeleiden. Van belang daarbij is dat u vanaf het begin informatie deelt met uw personeel en daarbij mag u ook aangeven welke informatie nog niet bekend is. Formuleer vooraf duidelijk elkaars verwachtingen en doelstellingen en deel deze met het personeel. Ga samen op zoek naar gemeenschappelijk belangen en zienswijzen en benadruk deze bij het personeel. Betrek uw personeel intensief bij de fusie, zo voelen zij zich betrokken bij de totstandkoming van een succesvolle fusie. Formeer projectteams met mensen uit de beide organisaties, zodat er een chemie kan ontstaan en zorg ervoor dat mensen uit de verschillende organisaties met elkaar contact kunnen leggen en onderhouden.