Downloads  |  Veelgestelde vragen
Contact

Heeft u een vraag? Klik op de button om deze te stellen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Stel uw vraag

Onze contactgegevens »

Joint venture starten

Wilt u gezamenlijk met een andere partij een product of dienst op de markt brengen, waarbij het resultaat tussen beide partijen wordt gedeeld, dan kunt u besluiten een samenwerking aante gaan op gelijkwaardige basis. Een dergelijke samenwerking wordt vaak een joint venture genoemd. In een joint venture gaan twee of meer ondernemingen samen een economische activiteit ontplooien. Vanwege de intensieve samenwerking is het belangrijk concrete afspraken vast te leggen in een joint venture overeenkomst.

Voor- en nadelen

Wat is het verschil met andere samenwerkingsvormen?

Veelgestelde vragen

Worden bij een joint venture de kosten gedeeld?

Antwoord: Kenmerkend van een joint venture is dat ieder der samenwerkende partijen bijdraagt in de kosten van bijvoorbeeld research. Deze kosten worden doorbelast aan het samenwerkingsverband en worden gedragen door de participerende partijen. De praktijk leert dat het soms moeilijk is ‘grip’ te houden op deze kosten. Van belang is derhalve goede afspraken te maken over de wijze waarop kosten mogen worden doorbelast.

Wie wordt aansprakelijk gesteld voor de schulden van een joint venture partner?

Antwoord: Formeel kunt u alleen aansprakelijk worden gesteld indien u zich jegens derden heeft verbonden om schulden voor een ander te betalen (bijvoorbeeld in de vorm van een borgstelling).

Als u echter uw joint venture aangaat in de vorm van een vennootschap onder firma en uw wederpartij failleert dan kan dit aansprakelijkheid van u meebrengen in hoedanigheid van firmant. Firmanten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de V.o.f..

Stel dat u met uw wederpartij heeft afgesproken dat ieder der samenwerkende partijen haar kosten aan de joint venture in rekening mocht brengen, maar dat deze pas betaald zouden worden als de joint venture ‘iets oplevert’ – hetgeen een vaak voorkomende afspraak is, dan ontstaat er een volgend risico bij faillissement. Op het moment dat uw failliete wederpartij namelijk nog een vordering had op de joint venture wegens door haar verrichtte werkzaamheden (die dus nog onbetaald zijn gebleven) dan kan het zijn dat de curator de vordering alsnog bij de joint venture komt innen. Aangezien beide firmanten van een vennootschap onder firma hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de firma, betekent dit dat u deze kosten aan de curator dient te vergoeden.

Let daarbij op dat een vennootschap onder firma afgeleid kan worden uit de gemaakte afspraken, ook al heeft u niet de intentie gehad om een vennootschap onder firma aan te gaan, dan kan het dus zijn dat een rechter uiteindelijk concludeert dat u de joint venture in de vorm van een firma bent aangegaan.